Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Huisvesting

Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft op donderdag 15 december de eerste exemplaren van de scholenbouwwaaier aangeboden aan onder andere Gertjan van Midden van de PO-Raad.

De PO-Raad vindt dat de financiering voor schoolgebouwen moet worden verbeterd. We willen de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs bundelen op leerlingniveau. Dit betekent dat scholen het bedrag rechtstreeks moeten kunnen ontvangen. Zij zorgen zelf voor een goede leeromgeving en goed onderwijs voor alle leerlingen in goede afstemming met de ouders.

Nieuw te bouwen scholen worden voor het grootste deel gerealiseerd als multifunctionele accomodatie (MFA). Soms in de vorm van een brede school, een integraal kindcentrum, of soms zelfs als een bedrijfsverzamelgebouw. Met name het beheer van deze accomodaties levert in veel gevallen de nodige discussies op. Er zijn verschillende beheersmodellen denkbaar. Tevens kunnen daarbij verschillende exploitatiemodellen worden gevonden.

Een belangrijk aandachtspunt bij onderwijshuisvesting is het binnenmilieu. In zo'n 80% van de schoolgebouwen is het binnenklimaat zó slecht dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Dit betreft 1,2 miljoen leerlingen. Ook het werkklimaat voor de docenten voldoet niet meer aan de arbo-eisen. Dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. De huidige leer- en werkomgeving van de leerlingen en docenten doet daar afbreuk aan.

De financiering van de huisvesting loopt deels rechtstreeks via de schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum en deels via de gemeenten (het gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van huisvesting.  

Het bouwen van scholen is een ingewikkeld proces. Volgens de wet zijn schoolbesturen bouwheer en eigenaar van het schoolgebouw. Dit eigendom wordt ook wel eens als het juridisch eigendom genoemd. Schoolbesturen zijn echter volledig verantwoordelijk voor de gebouwen.

Beperkingen van eigendomsrechten

De wet op het PO en de wet op de expertisecentra (WEC) kent een aantal beperkingen van de rechten die eigenaars van gebouwen in de "reguliere" markt wel hebben. Zo mogen scholen niet:

Het stichten en instandhouden van scholen is gereguleerd middels een systeem van (getalsmatige) stichtings- en opheffingsnormen. Voor scholen die niet langer voldoen aan de opheffingsnormen zijn een aantal uitzonderingssituaties in de wet opgenomen, waardoor zij toch kunnen voortbestaan.

De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het terrein van de huisvesting.

Via overheid.nl vraagt het ministerie van OCW schoolbesturen te reageren op een wetsvoorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen.

Pagina's

Subscribe to RSS - Huisvesting