Bijeenkomst leerwinst en toegevoegde waarde

2013

 • vr
  15
  nov

  Bijeenkomst leerwinst en toegevoegde waarde

  14:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit om op vrijdag 15 november in gesprek te gaan over leerwinst en toegevoegde waarde. De afgelopen twee schooljaren zijn er onder leiding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Inspectie pilots uitgevoerd naar het meten van leerwinst en toegevoegde waarde. Tijdens deze bijeenkomst zal Frans Janssens, bijzonder hoogleraar onderwijstoezicht aan de Universiteit Twente, coördinerend inspecteur bij de Inspectie en projectleider van de pilots, een toelichting geven op de uitkomsten van de proeven, de voorlopige conclusies die daaraan worden verbonden en de conceptaanbevelingen voor het verdere beleid.

Vervolgens gaan we in gesprek over deze uitkomsten, conclusies en aanbevelingen. De input van dit gesprek, zal door de projectgroep worden meegenomen in de definitieve eindrapportage. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een week voorafgaand aan de bijeenkomst hierover informatie, zodat zij kennis kunnen nemen van de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 november van 14:00 tot 16:00 uur bij FNV Bondgenoten aan de Varrolaan 100 in Utrecht.    

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Pilots

In het actieplan Basis voor Presteren en het ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs werd de start van pilots leerwinst en toegevoegde waarde aangekondigd. Deze pilots zijn onder leiding van het ministerie van OCW en de Inspectie in schooljaar 2011/2012 van start gegaan. Samen met schoolbesturen en scholen is in de pilots gezocht naar instrumenten om de leerwinst van leerlingen en de toegevoegde waarde van scholen te kunnen bepalen. Centraal daarbij stond of en hoe leerwinst en toegevoegde waarde voor scholen een hulpmiddel kunnen zijn bij het opbrengstgericht werken. Bovendien is in de pilots bekeken of leerwinst en toegevoegde waarde een rol kunnen spelen bij het beoordelen van de leeropbrengsten en de kwaliteit van de school door de Inspectie. Begin 2014 zal de eindrapportage van de pilots worden opgeleverd. Daarna volgt een reactie van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer met een advies over het vervolgtraject rondom leerwinst en toegevoegde waarde.  

Standpunt PO-Raad

De PO-Raad heeft de pilots leerwinst en toegevoegde waarde kritisch gevolgd en zal de input van de bijeenkomst op 15 november meenemen in haar reactie op de aanbevelingen voor het vervolg. In eerdere reacties op het wetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs heeft de PO-Raad laten weten bedenkingen te hebben bij het voornemen van de overheid om de toegevoegde waarde van de scholen te bepalen en als uitgangspunt te nemen voor de beoordeling van leerresultaten van scholen. Het bepalen van toegevoegde waarde is geen eenvoudige zaak. Een school is meer dan het verschil tussen eind- en begintoets. Verder spelen er allerlei praktische problemen, zoals de grote tussentijdse in- en uitstroom van leerlingen, de invloed van buitenschoolse variabelen, de grillige ontwikkeling van jonge kinderen (met name in groep 1 en 2) en het verschil in schoolse vaardigheden tussen eind- en beginmeting. Bij het gebruik van een eventuele begintoets in groep 3 speelt ook een rol dat scholen die veel investeren in voor- en vroegschoolse educatie negatief gewaardeerd kunnen worden voor hun inspanningen.