Duurzaam Financieel Management - Intern financieel toezicht

2015

 • do
  04
  jun

  Duurzaam Financieel Management - Intern financieel toezicht

  18:00 - 21:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Aristo
  Brennerbaan 150
  3524BN Utrecht

Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst Intern financieel toezicht

De versterking van het financieel management van primair onderwijsbesturen is van groot belang voor de sector. Na eerdere projecten als ‘Eerst kiezen, dan delen’ en ‘In Balans’ worden er dit schooljaar ook activiteiten georganiseerd die schoolbesturen ondersteunen bij de verdere professionalisering van het financieel management en het financieel toezicht.

In dit kader worden er dit schooljaar kleinschalige en op directe feedback gerichte werkbijeenkomsten georganiseerd, rondom de volgende drie thema’s:

 1. Het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting
 2. De informatievoorziening in het kader van het intern (financieel) toezicht
 3. Risicomanagement en evaluatie financiële positie 

Op 26 mei en 4 juni vinden de werkbijeenkomsten rondom intern financieel toezicht plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is om tot een zelfstandige evaluatie te komen van het intern financieel toezicht en waar nodig dit toezicht meer richting of inhoud te geven, zonder bij dit alles in details te verzanden en de rolverdeling tussen bestuurders en toezichthouders te verstoren.

De werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders en hun toezichthouders. Met het oog op die laatste doelgroep worden de werkbijeenkomsten in de avonduren (18.00-21.00 uur) gehouden, met een eenvoudige broodmaaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats bij Aristo Utrecht. Hier kunt u zich aanmelden.

De inhoud van de werkbijeenkomsten:

 • Tijdens de werkbijeenkomst wordt concreet ingegaan op de wijze waarop de deelnemende besturen hun interne financiële toezicht hebben ingericht en wat daarbij naar hun mening bijstelling verdient. Er is bij dit alles op de eerste plaats aandacht voor de overeengekomen focus van het financieel toezicht, de aspecten waarop het interne, financiële toezicht zich richt en de rolverduidelijking als het gaat om besturen en toezien.
 • Er wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop bestuurders toezichthouders informeren over de toestand van de organisatie, de middeleninzet en de verwezenlijking van doelen. Het nut van indicatoren passeert de revue en er wordt feedback gegeven op de frequentie waarmee het schoolbestuur de interne toezichthouders informeert. Ook wordt gekeken naar de benutting van mogelijkheden om de objectiviteit van informatie extra te waarborgen.
 • Tot slot wordt gekeken naar de wijze waarop het overeengekomen interne financiële toezicht is uitgewerkt in schriftelijke afspraken, toezichtkaders en reglementen.

Deelnemende besturen worden gevraagd om voorafgaand aan de werkbijeenkomst hun belangrijkste document betreffende de inhoud en uitoefening van toezicht (bijvoorbeeld een toezichtkader) aan de workshopleider toe te sturen zodat hij gerichte feedback kan voorbereiden.

De feedback en de inhoud van de werkbijeenkomst moet schoolbesturen voldoende houvast geven om waar nodig het interne financiële toezicht aan te passen. Deelnemers aan de bijeenkomst hebben om die reden ook recht op een beknopte feedback: aanpassingen of uitwerkingen naar aanleiding van deze werkbijeenkomst kunnen ter becommentariëring worden voorgelegd aan de workshopleider.

NB. De eerder geplande werkbijeenkomst van 26 mei 2015 is komen te vervallen.