Nieuws

Kabinet activeert quotum voor banenafspraak

Het kabinet heeft besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid en onderwijs. Dat blijkt uit een brief die op vrijdag 9 september jl. naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Aanleiding voor het activeren van de quotumregeling is dat werkgevers bij overheid en onderwijs in 2016 circa 3.600 banen hebben gerealiseerd, in plaats van de beoogde 6.500. Onderwijswerkgevers hechten eraan extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, maar hebben dit nog onvoldoende gerealiseerd. De quotumregeling moet daar verandering in brengen. In de brief geeft het Kabinet wel aan zich te realiseren dat de uitvoering van de banenafspraak knelpunten kent die onderzocht en opgelost moeten worden.

Knelpunten

De PO-Raad heeft in samenwerking met het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) in juli een brief aan de informateur gestuurd. Hierin geven de onderwijs- en overheidsorganisaties aan dat de quotumheffing op dit moment niet het geëigende middel is om de banenafspraak tot een succes te maken. In deze brief zijn ook enkele knelpunten benoemd die werkgevers ervaren bij de uitvoering van de banenafspraak. De PO-raad vindt het positief dat het kabinet naar deze knelpunten heeft geluisterd en de invoering van de quotumheffing met een jaar heeft uitgesteld. Hiermee hebben de onderwijsbesturen een jaar langer de tijd om de aantallen te realiseren.

Tegelijkertijd gaat het Kabinet een aantal onderzoeken doen om de knelpunten in kaart te brengen. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan het funderend onderwijs. De banenafspraak houdt geen rekening met de kleinschaligheid van de sectoren. Het primair onderwijs heeft bijvoorbeeld te maken met zeer klein percentage (3%) voor ondersteunende functies. Ook wordt een relatie gelegd met de korte periodes waarin de formatie gepland wordt, want ook dat maakt de realisatie van de banenafspraak binnen de gestelde termijn extra moeilijk

Wat gaat er nu concreet veranderen?

Het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (gemeten in verloonde uren) wordt vanaf 2018 per individuele werkgever gemeten volgens de telling van de quotumregeling. In 2019 krijgt de werkgever het resultaat van deze eerste meting. Daarbij wordt nog geen heffing opgelegd als het vereiste aantal niet is gehaald. Een jaar later gebeurt dat wel. Er wordt gekeken naar het tot dan toe gerealiseerde aantal extra banen. Dat is een optelling van de extra banen die in dat jaar en de voorgaande jaren zijn gerealiseerd. De heffing bedraagt dan € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur.

Wanneer de sector in 2020 het aantal extra banen ruimschoots heeft behaald dan kan de quotumregeling weer worden gedeactiveerd. Dat zal te zijner besloten worden.

Tijdspad

Samenvattend ziet het verwachte tijdspad er zo uit:

  • Oktober 2017: quotumheffing wordt per individuele werkgever vastgesteld en gepubliceerd.
  • Juli 2018: afronding onderzoek knelpunten in het funderend onderwijs.
  • Juli 2018: eerste quotummeting
  • 2019: bekendmaking cijfers eerste quotummeting (zonder heffing)
  • 2019: tweede quotummeting
  • 2020: bekendmaking cijfers tweede quotummeting (met heffing)

Breed draagvlak

De PO-Raad benadrukt dat zij het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving. Er is breed draagvlak voor het doel van de banenafspraak: mensen met een arbeidsbeperking meer kansen geven op werk. Dat is onder andere belangrijk voor onze leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die deels onder de doelgroep vallen.