Nieuws

Cao en de toekomst – hoe gaan we verder met de cao primair onderwijs?

2022 was een vol jaar op het vlak van de cao. De PO-Raad heeft binnen een jaar drie cao-akkoorden met de bonden gesloten. We kijken nu weer vooruit: wat wordt de koers voor de toekomst? Als start voor dit proces spraken we leden in het najaar op de regiobijeenkomsten en op 17 november jl. voorafgaand aan de ALV. In februari krijgt dit een vervolg (zie verderop). Schoolorganisaties worden nadrukkelijk uitgenodigd om hierover mee te praten.

Drie cao-akkoorden 

In november 2021 werd eerst een akkoord gesloten waarmee alle medewerkers een loonsverhoging kregen. Een belangrijke mijlpaal vond plaats op 20 mei 2022. De sociale partners ondertekenden toen een akkoord waarmee de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs werd gedicht. Het sluitstuk van een jarenlang proces. Ook kwam er extra beloning voor schoolleiders.
Vervolgens werd op 15 juli 2022 een akkoord ondertekend waarmee de loonontwikkeling in het primair onderwijs gelijke tred hield met de in juni afgesloten cao voor het voortgezet onderwijs. Verder zijn er toen afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof en over de professionalisering van leraren.

Toekomstige koers cao

We richten ons nu op de toekomst. Hoe zien we de cao van, bijvoorbeeld, 2030 voor ons? Wat zijn in dit licht de stappen waar we ons al in 2023 op willen richten? Om te bepalen wat de inzet van de werkgevers moet worden in de komende onderhandelingen, hebben schoolorganisaties tijdens de regiobijeenkomsten van de PO-Raad thema's kunnen benoemen. De input daarvan was het startpunt voor een bijeenkomst op de ochtend van de ALV op 17 november: 

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar het in het kader van de cao over zou moeten gaan? De thema's liepen uiteen van meer decentrale regelruimte tot voorkomen regionale verschillen in arbeidsvoorwaarden, van het versterken van de relatie met kinderopvang tot afspraken over stagevergoeding, verhogen reiskostenvergoeding en andere invulling van de professionaliseringafspraken.

Bij de genoemde thema’s gaat het niet altijd om zaken die in de cao of aan de cao-tafel geregeld moeten worden. Om hierin een selectie te maken is tijdens de bijeenkomst de volgende onderverdeling gemaakt: 

  • Belangenbehartiging; thema’s die de PO-Raad aandacht moeten geven in de lobby, waar aanpassing van wet-/regelgeving voor nodig is en/of extra bekostiging.
  • Ondersteuning: thema’s die schoolorganisaties zelf (of bijv. met anderen in een regio) vorm kunnen geven, waar geen centrale afspraken of kaders voor nodig of gewenst zijn. De PO-Raad kan de schoolorganisaties daarbij ondersteunen met bijvoorbeeld extra informatie.
  • Sectorontwikkeling: thema’s waar we als sector mee aan de slag gaan, in dit geval door het mee te nemen richting cao-tafel met de wens er collectieve afspraken over te maken.

Aan de hand van deze indeling en een clustering van onderwerpen is op een viertal thema's een verdiepend gesprek gevoerd: beloning schoolleiders en OOP, duurzame inzetbaarheid, ruimte en autonomie en werkverdelingsplan.

Het vervolg – meld je aan voor bijeenkomsten in februari

Dit gesprek is nog niet afgerond: de start is gemaakt, maar het vraagt zeker nog nadere uitwerking. In het bijzonder vragen als ‘hoe draagt (aanpassing van) dit onderwerp bij aan goed onderwijs en betere kansen’ en ‘waarom is deze afspraak wel of niet aantrekkelijk voor medewerkers?’ zijn belangrijk om met elkaar verder te bespreken. 

We nodigen je dan ook uit om hierin mee te denken. Op donderdag 2 februari (13:00-15:00 uur, locatie omgeving Utrecht) vervolgen en verdiepen we het gesprek van 17 november. Wil je hieraan je bijdrage leveren? Meld je dan aan.

Specifiek over het thema ‘functiewaardering’ organiseren we een aparte bijeenkomst op donderdag 9 februari (13:00-15:00 uur, locatie omgeving Utrecht). Tijdens deze bijeenkomst spreken we verder over het functiewaarderingssysteem, het onderzoek van Leeuwendaal, de aanbevelingen en implementatie.
Wil je hierover meedenken? Meld je dan aan.
 

kinderen in de klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten