Nieuws

Onderhandelaars akkoord over nieuwe cao primair onderwijs

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022, net als in de cao vo. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof en is er een invulling gegeven aan de professionaliseringmiddelen voor leraren die al werden vastgelegd in het Onderwijsakkoord van afgelopen voorjaar.

“Het is voor de PO-Raad belangrijk dat de loonkloof die we in het afgelopen voorjaar hebben gedicht ook dicht blijft. Daarom is het goed dat we dit akkoord hebben gesloten in samenspraak met het voortgezet onderwijs”, zegt voorzitter Freddy Weima in een eerste reactie op het onderhandelaarsakkoord.  

De cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. Het onderhandelaarsakkoord wordt door alle onderhandelende partijen voorgelegd aan hun achterban. Bij instemming wordt de cao definitief vastgesteld.

Naast de loonstijging van 4,75% krijgen werknemers in het PO komende maand eenmalig 500 euro overgemaakt, naar rato van de werktijdfactor. Mensen met een dienstverband van 50 procent krijgen bijvoorbeeld de helft van dat bedrag.

Verder zijn afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. In augustus treedt de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in werking, waarin is vastgelegd dat iedereen betaald ouderschapsverlof kan opnemen gedurende het eerste levensjaar van een kind. De PO-Raad en de bonden zijn in het onderhandelaarsakkoord overeengekomen dat werknemers in de sector het recht houden op 415 uur betaald ouderschapsverlof. Dat is iets meer dan de wettelijk vastgelegde negen weken. Bovendien krijgen ouders die hun verlof opnemen tijdens het eerste levensjaar van een kind, een vergoeding van 75 procent van hun bezoldiging. Daarnaast behouden werknemers ook het recht op 625 uur onbetaald ouderschapsverlof. 

Het geld dat het UWV bijdraagt aan het betaald ouderschapsverlof zorgt mogelijk voor extra financiële ruimte. Sociale partners zullen met elkaar bekijken hoe hoog die vrijval is en hoe dit geld besteed kan worden.

De onderhandelaars hebben verder afspraken gemaakt over de invulling de 65 miljoen euro die minister Wiersma dit voorjaar beschikbaar stelde voor de professionalisering van leraren. Dat geld moet de sector de ruimte geven om extra te investeren in professionaliteit ten behoeve van het verhogen van de basisvaardigheden van leerlingen en het curriculum. Afgesproken is dat teams afspraken maken over de besteding van die extra ruimte.

De cao in het primair onderwijs is gesloten in het kielzog van de afspraken in het voortgezet onderwijs en houden met de loonontwikkeling gelijke tred, zodat er geen nieuwe loonkloof ontstaat.

Akkoord

Downloads

Onderhandelaarsakkoord cao po 2022
PDF, 235.64 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten