Nieuws

Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalarissen

Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt. De PO-Raad is blij met de stappen die we hebben gezet.

De sociale partners willen dat leraren en scholen snel profiteren van de resultaten van de acties in het primair onderwijs. Het kabinet heeft onder druk van de acties 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren. Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs compleet te overbruggen, maar de leraren kunnen rekenen op een forse salarisstijging.

Onderhandelaarsakkoord

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn;

 • De afspraken in de cao over tijd en verdeling van het werk zijn eenvoudiger en transparanter geworden.
 • De verantwoordelijkheden beleggen we zo laag mogelijk in de organisatie. Schoolbestuurders bespreken de uitgangspunten. Met die uitgangspunten geeft elk team invulling aan het onderwijs op hun school, daarmee komt er meer professionele ruimte voor schoolteams.
 • Er zijn aansprekende en actuele functiebeschrijvingen voor leraren.
 • Er is een grote stap gezet naar een overzichtelijk loongebouw dat carrièrekansen biedt.
 • De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet, waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootste is.
 • Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal.
 • Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september 2018.
 • Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato naar van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Functiedifferentiatie wordt een onderdeel van het beleid van schoolbesturen. De verplichte functiemixpercentages gaan uit de cao. Er wordt 70 miljoen extra toegevoegd aan lerarensalarissen.
 • Schoolbesturen krijgen meer ruimte om vervanging bij ziekte goed te organiseren. Sociale partners dienen een verzoek in, zodat schoolbesturen vanaf schooljaar 2018-2019 gebruik kunnen maken van de uitzondering op de ketenbepaling.
 • Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast.
 • De cao loopt tot 1 maart 2019. De sociale partners hebben de verantwoordelijkheid genomen om de beschikbare gelden direct in te zetten. De politiek is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 met bijlage 1bijlage 2 en bijlage 3 bij onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018.

Onnodige regels

De PO-Raad had een stevige ambitie: een cao afsluiten die het noodzakelijke regelt, maar geen onnodige regels bevat (zie inzetbrief van de PO-Raad). Hoewel er belangrijke hoofdstukken in de nieuwe cao gemoderniseerd en ingekort zijn, zijn er ook nog gedeelten van de cao waar we aan moeten werken bij toekomstige cao-onderhandelingen.

Stemmen over onderhandelaarsakkoord

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de PO-Raad, de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en PO in actie. De PO-Raad houdt de komende tijd voorlichtingsbijeenkomsten voor schoolbestuurders en voor p&o-ers, aanmelden kan hier. Op maandag 11 juni krijgen alle leden van de PO-Raad een mail waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen voor het onderhandelaarsakkoord.

Lees hier het gezamenlijke persbericht van de PO-Raad en de vakbonden.

Meer informatie (alleen voor leden)

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over het onderhandelaarsakkoord op het prikbord ‘Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018’ (u moet hiervoor inloggen in mijn.poraad.nl). Daar vindt u:

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten