Nieuws

ALV spreekt over voorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging

In nauw overleg tussen PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW is een voorstel voor een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek uitgewerkt. De PO-Raad heeft OCW toegezegd deze vereenvoudiging van de bekostiging te bespreken in de ALV van 22 november 2018 en de uitkomst hiervan met OCW te delen. 

Het voorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging gaat zoveel mogelijk uit van een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Vanwege de tijd die het kost om wetswijzigingen door te voeren, kan deze systematiek op zijn vroegst per 2022 worden doorgevoerd, beginnend met een overgangsregeling van drie jaar.

Op verzoek van een aantal schoolbesturen tijdens de regiobijeenkomsten heeft OCW een berekeningsmodel gemaakt. Aan de hand van dit model kunnen schoolbesturen het herverdeeleffect op bestuurs- en schoolniveau inzien, ervan uitgaande dat de vereenvoudiging van de bekostiging per dit schooljaar zou zijn ingevoerd. Aangezien de vereenvoudiging op een aantal punten nog moet worden uitgewerkt en bovenal omdat de leerlingpopulatie en de lerarenteams er in 2022 anders uit zullen zien, geeft het berekeningsmodel geen beeld van wat u dan kunt verwachten. Het geeft slechts een indicatie van wat de vereenvoudiging van de bekostiging in financiële zin betekent voor uw schoolbestuur.


Bekijk hieronder het model en de bijbehorende uitleg:Klik hier voor uitleg over het berekeningsmodel.

Dit voorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging bevat op hoofdlijnen de volgende aanpassingen:

  • Het afschaffen van de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL);
  • Geen verschil tussen het bedrag per leerling afhankelijk van de leeftijd. Dit betekent dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een leerling in de onderbouw of bovenbouw;
  • De (groepsafhankelijke) materiële bekostiging omvormen tot één vaste voet plus een bedrag per leerling. Hierdoor kan de groepsafhankelijke materiële bekostiging worden samengevoegd met de leerling afhankelijke materiële bekostiging;
  • De personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar omvormen, waarbij wordt uitgegaan van een teldatum per 1 februari voorafgaande aan het kalenderjaar (t-11 maanden). Voor een bekostiging per kalenderjaar 2022 wordt dan dus uitgegaan van de teldatum 1 februari 2021.

De bekostiging van het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs kent een iets andere bekostigingssystematiek dan het reguliere basisonderwijs. De voorgestelde aanpassingen in het kader van de vereenvoudiging gelden, voor zover van toepassing, ook voor het SBAO en (V)SO. Ook hier geldt dat een aantal zaken nog nader uitgewerkt moeten worden (bijvoorbeeld ten aanzien van de groeiregeling). Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om de bekostiging van deze scholen te vereenvoudigen. Dit wordt in de verdere uitwerking van de vereenvoudiging meegenomen, waarbij uiteraard ook de betreffende schoolbesturen worden betrokken.

Meer informatie over het voorstel vindt u in onderstaande animatie.

Vereenvoudiging Bekostiging from PO-Raad on Vimeo.