Nieuws

Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Met de steun van coalitiepartij D66 waren er voldoende stemmen voor een motie om deze zogenoemde doelmatigheidskorting te schrappen. Goed nieuws, vindt de PO-Raad.

De bezuiniging, die voor het primair onderwijs zou oplopen tot structureel 61 miljoen euro, was een gevolg van opstapelende tekorten op de onderwijsbegroting. Zo bleek afgelopen voorjaar dat de overheidsuitgaven aan onderwijs honderden miljoenen euro’s hoger uitvielen dan verwacht.

De PO-Raad heeft er in de Tweede Kamer en bij het kabinet steeds op aangedrongen deze tegenvaller niet ten koste te laten gaan van het onderwijs. De basisbekostiging is al niet op orde en nog meer bezuinigen is onverantwoord, vindt ze. In een kennismakingsgesprek met de Tweede Kamer riep ook de Stichting van het Onderwijs, waarin alle werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd zijn, op om de voorgenomen bezuiniging ongedaan te maken.
Ook de Eerste Kamer vindt dat juist in het onderwijs geïnvesteerd moet worden en dat bezuinigen die noodzaak in de weg staat.

Wet passend onderwijs wordt aangepast

De Eerste Kamer stemde vandaag ook in met een aanpassing in de wet passend onderwijs, die het mogelijk maakt om voor individuele leerlingen af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd. De aanpassing is bedoeld voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. In de praktijk betekent dit dat het bevoegd gezag van de school bij de inspectie een dergelijk verzoek kan indienen. De inspectie kan hier vervolgens al dan niet mee instemmen.

De PO-Raad is hier blij mee en hoopt dat scholen met deze aanpassing beter tegemoet kunnen komen aan de specifieke behoefte van kinderen. Zodra de datum van inwerkingtreding bekend is, zal de PO-Raad deze informatie via haar vaste communicatiekanalen delen.

Naast deze wijziging stemde de Eerste Kamer ook in met een aantal andere technische wijzigingen.