Nieuws

Beleidsregel financiële sancties onderwijsinstellingen gewijzigd

De beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen is aangepast. De herziene beleidsregel biedt per 1 januari 2023 meer ruimte aan de Inspectie van het Onderwijs om sneller in te grijpen bij tekortkomingen van schoolorganisaties. In tegenstelling tot de vorige beleidsregel wordt niet meer eerst opgeschort, maar wordt direct overgegaan tot inhouding van bekostiging.

Voorbeelden van tekortkomingen in het primair onderwijs zijn het niet of te laat insturen van de jaarstukken of de bekostigingsgegevens, het niet naleven van de wettelijke regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage of het niet hebben van een schoolgids of ander wettelijk voorgeschreven document. 

Hersteltermijn aanleveren jaarverslag

Na overleg tussen de PO-Raad en OCW is er nog wel sprake van hersteltermijn voor het aanleveren van het jaarverslag. Aanscherping van de beleidsregel vergroot de druk op de verantwoordingsketen (onder andere ook bij administratie- en accountantskantoren). De PO-Raad heeft daarom gepleit voor een verlengde hersteltermijn van twee maanden. In de toelichting op de regeling is nu opgenomen dat de bekostiging pas vanaf 1 september wordt gekort. Dit geeft schoolorganisaties tot circa 20 augustus de mogelijkheid om de tekortkoming te herstellen. 

Mocht het jouw schoolorganisatie niet lukken om voor 1 juli het jaarverslag in te dienen, is het wel van belang om DUO hierover te informeren. Bij voorkeur met een toelichting van de accountant waarom het niet mogelijk is gebleken de jaarstukken tijdig aan te leveren. 

Overleg in lerarenkamer