Nieuws

Definitief geen extra ruimte voor koopkrachtbehoud van onderwijsprofessionals

Zojuist is de eerste suppletoire begroting (ESB) naar de Kamer verstuurd. Dit is een nadere uitwerking van de bezuinigingen uit de Voorjaarsnota. Hieruit blijkt dat er definitief geen extra ruimte komt voor koopkrachtbehoud van onderwijspersoneel. De PO-Raad betreurt dit en gaat hier met de minister over in gesprek. 

De ESB geeft enkele antwoorden maar roept vooral nog vragen op. Een opsomming:

Compensatie voor energielasten

Voor schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs met extra hoge energielasten komt in 2023 circa 28 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit is slechts circa een derde van het aanvankelijke bedrag uit de Najaarsnota 2022. In 2024 wordt dit generiek toegevoegd aan de lumpsum tenzij een verlenging van de subsidie noodzakelijk blijkt. Voor het primair onderwijs betekent dit een extra bijdrage van 15 miljoen structureel. De hoogte van de subsidie per schoolbestuur is nog onduidelijk. Net als hoe en onder welke voorwaarden schoolbesturen subsidie kunnen aanvragen. Zodra er meer duidelijkheid is informeren wij je via onze website. 

‘Infrastructuur basisvaardigheden’

In 2023 wordt 8 miljoen euro bezuinigd op de ‘infrastructuur basisvaardigheden’. Tussen 2024 en 2027 komt dit neer op een bezuiniging van 104 miljoen euro. De PO-Raad is benieuwd wat er precies met ‘infrastructuur basisvaardigheden’ bedoeld wordt en heeft om duiding gevraagd. 

Loon- en prijsbijstelling

Een deel van de loon- en prijsbijstelling voor het primair en voortgezet onderwijs vervalt. Dit komt neer op 500 miljoen euro tussen 2023 en 2028 en structureel zo’n 60 miljoen euro. Hoe OCW dit concreet wil invullen, blijkt niet uit de ESB. Wel is duidelijk dat er definitief geen extra ruimte komt voor koopkrachtbehoud van onderwijspersoneel. Iets waar de PO-Raad en andere sectororganisaties wel voor hadden gepleit

Tot slot wordt de onderbesteding van 6 miljoen euro voor de subsidieregeling zij-instroom ingezet voor de dekkingsopgave.

geld en cijfers