Nieuws

Nieuwkomersbekostiging laatste maanden 2022 verkeerd berekend

Scholen die bijzondere bekostiging nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) hebben aangevraagd voor de peildatum 1 november 2022 hebben een foutieve beschikking ontvangen van DUO. 

De beschikking van 10 januari gaat uit van een bekostiging voor 3 maanden: november, december en januari. Als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023 is er sprake van een overgang van schooljaar- naar kalenderjaar bekostiging en had er slechts 2 maanden moeten worden beschikt.  

De nieuwe teldatum voor de aanvullende bekostiging nieuwkomers is namelijk 1 januari. Op basis van die teldatum wordt binnenkort een beschikking gestuurd voor de maanden januari tot en met maart. 

DUO gaat de beschikking van 10 januari corrigeren in april en zal de teveel ontvangen middelen verrekenen. De herziene beschikking zal worden opgenomen in het overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van die maand. 

Schoolorganisaties wordt geadviseerd hier rekening mee te houden wanneer zij hun jaarrekening 2022 opstellen door het teveel ontvangen bedrag op te nemen als nog terug te betalen baten. 

Zie ook: Teveel bijzondere bekostiging toegekend (website Lowan)

werken aan financieel management