Nieuws

Internetconsultatie live over wijzigingen in wet onderwijshuisvesting

Het ministerie van OCW bereidt een wetswijziging onderwijshuisvesting voor en de plannen zijn deze week openbaar gemaakt voor een internetconsultatie. Belanghebbenden worden opgeroepen voor 1 mei te reageren. De PO-Raad is – als een van de belangrijkste belangenbehartigers - formeel om een reactie gevraagd en krijgt een maand langer de tijd.  

De wetswijziging regelt een aantal zaken: zo worden gemeenten in het voorstel verplicht een integraal huisvestingsplan op te stellen voor vier jaar, met een vooruitblik op minimaal de twaalf jaar die daarop volgen. Schoolbesturen krijgen de plicht om een meerjarig onderhoudsplan vast te stellen.   

Gemeenten krijgen er bovendien een opdracht bij: renovatie wordt toegevoegd aan de voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.  

Voor specifiek het primair onderwijs wordt het verbod voor besturen om te ‘investeren in stenen’ opgeheven.  

De PO-Raad heeft – samen met de VNG en de VO-raad - voor deze aanpassingen in de wet gepleit, omdat een goed schoolgebouw een belangrijke randvoorwaarde is voor het verzorgen van goed onderwijs. Een lange-termijnplan voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw is dan cruciaal. Verder is de huidige wet onduidelijk als het gaat om tussentijdse kwaliteitsverbetering van gebouwen. Door de verantwoordelijkheid voor renovatie bij de gemeenten te beleggen, is dat in ieder geval deels opgelost.   

Het ministerie wil verder dat schoolbesturen na nieuwbouw en/of renovatie de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de kwaliteit van het binnenklimaat. Over de bekostiging die daarvoor nodig is, is niets terug te vinden in het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting. 

Als het aan minister Wiersma (OCW ) ligt, gaat de gewijzigde wet in op 1 januari 2025. Overigens vallen de plannen voor zichtbare CO2-meters in schoollokalen buiten het plan. Die verplichting wil de bewindsman in een aparte wet gieten.  

PO-Raad, VO-raad en VNG hebben vorig jaar een manifest opgesteld waarin het rijk wordt opgeroepen meer te investeren in schoolgebouwen: veel panden zijn zwaar verouderd en voldoen niet aan de noodzakelijke voorwaarden voor inclusief onderwijs. Jaarlijks zou daar minimaal 730 miljoen euro extra voor moeten worden vrijgemaakt. Dat manifest is onderschreven door meer dan 20 andere belangenbehartigers. 

Het geld wordt met deze wetswijziging niet geregeld. Deze consultatie beperkt zich tot aanpassing van de mogelijkheden bij de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen en dat is ook belangrijk. De PO-Raad verzoekt belanghebbenden dan ook de komende weken deel te nemen. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten