Nieuws

Scholen kunnen nieuwe stappen zetten om binnenklimaat te verbeteren 

Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. Schoolgebouwen moeten voor leerlingen en personeel een gezonde omgeving zijn om in te leren en werken. De sectororganisatie is daarom ook blij dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt waarmee schoolbesturen en gemeenten de eerste stappen kunnen zetten om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Daarnaast pleiten de PO-Raad en VO-raad voor vervolgonderzoek naar de ventilatie op scholen, omdat het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam (LCVS) op Scholen geen representatief beeld geeft.  

Onderzoek LCVS 

Het extra geld komt beschikbaar naar aanleiding van het onderzoek dat het LCVS deed naar de stand van zaken rondom ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van het onderzoek van het LCVS blijkt dat 30 procent van alle schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs aan de ventilatienormen voldoet. Van 9 procent van de gebouwen weten we dat ze niet voldoen. Van 61 procent van de gebouwen weten we niet of ze aan de normen voldoen, omdat de meting nog moet plaatsvinden. Het meten is vooral door praktische redenen niet gelukt, bijvoorbeeld doordat er geen installatiedeskundigen CO2-meters beschikbaar waren. Maar schoolbesturen hebben de afgelopen weken ook hun handen vol gehad aan het organiseren van de continuïteit van het onderwijs. Het onderzoek is gedaan in de zomerperiode waarin er volop geventileerd kon worden met openstaande ramen en geeft daarom geen representatief beeld. De PO-Raad en de VO-raad pleiten daarom voor een vervolgonderzoek waarbij door middel van steekproeven per type schoolgebouw een beter beeld verkregen kan worden van de luchtkwaliteit op scholen, met bijbehorende kostenindicatie voor eventueel herstel. 

Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad: ,,De PO-Raad vraagt al jaren aandacht voor het binnenklimaat van scholen. De huidige materiele bekostiging is niet toereikend, we zijn hierover in gesprek gegaan met minister Slob. Het is een mooie eerste stap dat er nu extra geld beschikbaar komt. Met deze middelen kunnen schoolbesturen samen met de gemeente stappen zetten op het gebied van binnenklimaat en duurzaamheid. Schoolbesturen hebben de afgelopen weken hun uiterste best gedaan in kaart te brengen of zij voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot ventilatie. Het resultaat is echter niet eenduidig. Alle leerlingen en personeelsleden moeten kunnen werken in een schoolgebouw met een gezond binnenklimaat en frisse lucht. Daarom vinden we representatief vervolgonderzoek ook zo belangrijk.’’  

Ventilatie en het coronavirus 

Het RIVM geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. De GGD geeft dan ook aan de scholen niet zal adviseren om te sluiten wegens ventilatie in schoolgebouwen die te wensen overlaat. Los van de relatie met het coronavirus is een goed en gezond binnenklimaat echter altijd belangrijk. Het heeft een positief effect op leerprestaties van leerlingen en voorkomt het verspreiden van infectieziektes. 

Schoolbesturen, gemeenten en het Rijk: samen aan de slag 

Schoolbesturen hebben na de inventarisatie van hun ventilatiesystemen al flink wat werk verricht. Zo zijn zij aan de slag gegaan met de schoonmaak en onderhoud van hun ventilatiesystemen en brengen  daarnaast in beeld welke maatregelen er verder nog nodig zijn. Er is een informatieblad beschikbaar op weeropschool.nl/ventilatie met handelingsperspectieven voor de korte termijn voor ventilatie op scholen waarmee scholen ook in de winter kunnen werken aan goede ventilatie. Soms is dit echter niet voldoende en kunnen er (bouw)technische aanpassingen nodig zijn om de beoogde luchtkwaliteit te bereiken, die betaalbaar zijn voor de sector in de onderhoud- en exploitatiefase.

Naast de maatregelen die schoolbesturen op de korte termijn nemen, is het ook belangrijk om na te denken over langetermijnoplossingen om de binnenklimaat, waaronder de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren, maar daarvoor is de huidige materiële bekostiging niet toereikend. Met het extra geld dat is toegezegd door het kabinet, kunnen de eerste stappen worden gezet om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. De extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld zijn broodnodig. De 360 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld in twee tranches. 100 miljoen euro wordt nog dit jaar beschikbaar gesteld, 260 miljoen euro volgend jaar. Voor de regeling van de eerste tranche geldt dat deze in cofinanciering moet worden aangevraagd. Dat houdt in dat als de gemeente een subsidieaanvraag doet naar aanpassingen voor het binnenklimaat op een school er 30 procent gefinancierd wordt door het Rijk en 70 procent moet worden bijgelegd door het schoolbestuur en de gemeente. De PO-Raad gaat daarom graag het gesprek aan met het ministerie van OCW over de juiste randvoorwaarden met betrekking tot de subsidieregeling omdat het belangrijk is dat het geld op een goede manier door de sector ingezet kan worden. 

De PO-Raad is ook blij dat na intensieve lobby minister Arie Slob (Onderwijs) de Tweede Kamer onlangs heeft laten weten de voorstellen tot wetswijziging van de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) rondom onderwijshuisvesting over te nemen. De voorstellen die de minister nu overneemt, pakken een aantal belangrijke knelpunten aan. De minister kiest voor een integrale aanpak waarbij schoolbesturen en gemeenten in gezamenlijkheid afspraken met elkaar maken op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo wordt het voor schoolbesturen en gemeenten verplicht om over de lange termijn na te denken door het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Downloads

PDF, 577.25 kB
PPTX, 106.81 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten