Nieuws

Inventarisatie observatie-instrumenten geactualiseerd

De PO-Raad heeft de inventarisatie van observatie-instrumenten in het primair onderwijs geactualiseerd. Het overzicht biedt nieuwe keuzemogelijkheden voor beproefde observatie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij de professionalisering van leraren.

De professionalisering van leraren staat hoog op de agenda van de PO-Raad. Goede, objectieve lesobservaties vormen de basis voor een gesprek over groei en ontwikkeling en maken voortgang in het didactisch handelen van de leraar zichtbaar. Collega’s kunnen elkaar observeren in het kader van peerreview, de IB-er of schoolleider kan de lesobservatie uitvoeren in het kader van de gesprekkencyclus en lesobservaties zijn een onderdeel van de begeleiding van de startende leraar. Op deze manier vormt het lesobservatie-instrument een stevige bouwsteen in het professionaliseringsbeleid.

De PO-Raad wil het gebruik van beproefde observatie-instrumenten door schoolbesturen verder bevorderen. Om een overzicht te geven van welke instrumenten er beschikbaar zijn verscheen eind 2014 de ‘Wijzer over zien en kijken’, een eerste inventarisatie van observatie-instrumenten en kijkwijzers voor onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Op basis van een nieuwe inventarisatie is het document nu geactualiseerd. 

In het overzicht wordt per observatie-instrument weergegeven wat het doel van het instrument is, wat er wordt gemeten, hoe het proces van gebruik eruit ziet, wat het tijdsbeslag is en wat de kosten zijn. Deze standaardindeling maakt het gemakkelijker om de verschillende instrumenten met elkaar te vergelijken. Verder kunt u ter inspiratie lezen hoe andere schoolbestuurders denken over het nut en de noodzaak van observatie-instrumenten, welke eisen zij hieraan stellen en hoe zij het instrument inzetten.

Ook vindt u een overzicht van de belangrijkste gevalideerde bronnen die ten grondslag liggen aan de observatie-instrumenten: de bekwaamheidseisen en de inspectie-normen geconcretiseerd in een lesobservatieformulier van Van de Grift. Dit kunt u gebruiken bij de oriëntatie op een passend instrument voor uw organisatie.

Doel Bestuursakkoord

De PO-Raad heeft zowel in het Bestuursakkoord met OCW als in de CAO PO vast laten leggen dat schoolbesturen in 2017 gebruikmaken van een objectief en beproefd observatie-instrument.  Het voornemen is om een toetsingskader te ontwikkelen om deze termen ‘handen en voeten’ geven. Daarbij is aandacht voor flexibiliteit in het gebruik van de instrumenten en het eigenaarschap van de schoolbesturen. De PO-Raad beveelt van harte aan om de geactualiseerde inventarisatie te gebruiken bij het maken van een keuze voor een instrument en het instrument te gaan benutten voor hun professionaliseringsbeleid.

Er zullen in 2016 geen nieuwe instrumenten meer worden opgenomen in het overzicht. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten