Nieuws

Positief oordeel over strategisch personeelsbeleid primair onderwijs

Het personeelsbeleid in het primair onderwijs wordt over het algemeen positief beoordeeld. Dat blijkt uit onderzoek onder schoolbestuurders, schoolleiders en leraren. Het personeelsbeleid in het primair onderwijs is goed afgestemd op externe ontwikkelingen en op de onderwijskundige doelen van de organisatie. Daarnaast wordt ook de toepassing van het strategisch personeelsbeleid positief beoordeeld.  

Om een goed beeld te krijgen van de actuele stand van zaken op het vlak van strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs, is in opdracht van het ministerie van OCW een monitoronderzoek uitgevoerd. Op basis van een aantal kernindicatoren concluderen de onderzoekers dat het strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs over het algemeen positief wordt beoordeeld. Leraren beoordelen het beleid weliswaar wat lager dan schoolbestuurders en schoolleiders, maar geven in het algemeen ook ruime voldoendes.  

De ervaren kwaliteit van het personeelsbeleid in het primair onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Vooral leraren en ondersteuners beoordelen het personeelsbeleid nu beter dan vóór corona. Deze opwaartse trend gaat samen met een betere beoordeling van de leidinggevende en meer tevredenheid over de loopbaanmogelijkheden, wijze van beoordeling en aandacht voor het persoonlijk welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet op strategisch personeelsbeleid van de afgelopen jaren resultaat heeft opgeleverd. Dit geldt in het bijzonder voor de doorvertaling van de onderwijskundige doelen naar de lespraktijk en professionele ontwikkeling van leraren.  

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,Gezien de uitkomsten van dit onderzoek is het extra vreemd dat minister Dennis Wiersma begin mei kwam met een verstarrend wetsvoorstel op het gebied van strategische HR. Met deze wet vervangt de minister vakinhoudelijke HR-kennis door afvinklijstjes, terwijl uit dit onderzoek blijkt dat de sector goed scoort. Natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar die worden niet opgelost met het wetsvoorstel van de minister.’’ 

Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is dat de kwaliteit van het strategisch personeelsbeleid significante verschillen vertoont tussen schoolorganisaties. Op ongeveer drie kwart van de scholen is het personeelsbeleid goed op orde. Deze scholen scoren goed tot hoog op de bevraagde indicatoren. Weima: ,,Uit het onderzoek blijkt dat de kwart schoolorganisaties die relatief laag scoren, alsnog  een voldoende krijgen. Er is eigenlijk geen sprake van een echt zwakke groep. Wel is er ruimte voor verbetering. We vinden het immers belangrijk dat alle schoolorganisaties hoog scoren op het gebied van strategische HR.’’ 

Een ander aandachtspunt is de monitoring en evaluatie van het gevoerde personeelsbeleid. Slechts een krappe meerderheid van de schoolleiders (60%) en schoolbestuurders (53%) brengt in kaart in hoeverre het personeelsbeleid de gewenste resultaten oplevert. Weima: ,,De aandachtspunten uit dit rapport vormen een goed uitgangspunt voor de PO-Raad om de beschikbare ondersteuning op dit gebied te continueren. Maar in het algemeen ben ik heel trots op de verbeteringen die het primair onderwijs laat zien.’’ 

Leraren in het primair onderwijs beoordelen de kwaliteit van het personeelsbeleid nu significant beter dan docenten in het voortgezet onderwijs en mbo. Hetzelfde geldt voor schoolleiders en ondersteuners. Dit verschil kan deels worden verklaard door verschillen in de kwaliteit van leidinggeven en in ontwikkelperspectief. Vooral op het ‘strategische’ vlak zijn de verschillen groot. 

Het is ook interessant dat uit het onderzoek géén grote verschillen naar schaalgrootte naar voren komen. Schoolbestuurders van grote en kleine schoolorganisaties beoordelen het strategisch personeelsbeleid binnen hun organisatie overeenkomstig. Alleen wat betreft de toepassing van strategisch personeelsbeleid, leiderschap en de inzetbaarheid van medewerkers zien we verschil. Bij kleine schoolorganisaties worden deze facetten van het strategisch personeelsbeleid significant beter beoordeeld dan bij grotere schoolorganisaties. 

Weima: ,,Het primair onderwijs heeft met dit onderzoek een mooi rapport gekregen. We zitten echt in de goede richting en met de aanbevelingen kunnen we verdere stappen vooruitzetten. Dit onderzoek onderstreept andermaal dat het wetsvoorstel strategisch HR volstrekt overbodig is. Het zou de minister sieren als hij zijn wetsvoorstel van tafel haalt.’’ 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten