Nieuws

Vrijwillig verlengen loondoorbetaling post-covid patiënten is mogelijk

Schoolorganisaties zijn door de Algemene Onderwijsbond opgeroepen om over te gaan tot het vrijwillig verlengen van de loondoorbetaling in het derde ziektejaar van post-covid patiënten. De reden voor deze oproep is onder andere gelegen in het behouden van zoveel mogelijk personeel voor de onderwijssector.  

Een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling houdt in dat werkgever en werknemer gezamenlijk bij UWV een aanvraag indienen om het loon van de werknemer door te betalen en dus niet over te gaan tot aanvragen van een WIA-uitkering. Naast de instemming van werkgever en werknemer, zijn er geen voorwaarden verbonden aan het vrijwillig verlengen van de loondoorbetaling. In beginsel staat het de werkgever en werknemer dus vrij om een aanvraag in te dienen. Een uitzondering op het voorgaande geldt bij een werknemer die een Ziektewetuitkering ontvangt. Voor deze werknemer is het niet mogelijk om het loon vrijwillig door te betalen.

Werkgever en werknemer kunnen bij de aanvraag, aangeven voor welke termijn de loondoorbetaling vrijwillig verlengd wordt. Er kan door zowel werkgever als werknemer bij UWV een aanvraag ingediend worden om de vrijwillige verlenging tussentijds te beëindigen. Als UWV instemt met die aanvraag, dan stopt de vrijwillige uitkering 13 weken na de datum van de aanvraag. Met betrekking tot het aanvragen van een WIA-uitkering is het van belang om de aanvraag 11 weken voor het einde van de verlengde loondoorbetaling in te dienen.

Rechten en plichten

De werknemer heeft gedurende de termijn van de vrijwillige verlenging recht op 70% van zijn loon. Gedurende de vrijwillige verlenging behoudt de werknemer dezelfde arbeidsrechtelijke rechten en plichten, als in het tweede ziektejaar het geval was. Zo bouwt een werknemer verlof op en blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. Als een werknemer tijdens de re-integratie passende arbeid verricht, dan is er de kans dat de passende arbeid, bedongen arbeid wordt. Bedongen arbeid wil zeggen dat de uitgevoerde werkzaamheden, de overeengekomen werkzaamheden zijn. Als de werknemer vervolgens ziek uitvalt, dan ontstaat er een nieuwe ziekteperiode en een nieuwe loondoorbetalingsplicht. Ook loopt de opbouw van de transitievergoeding gedurende de vrijwillige verlenging door. Die extra opbouw valt niet onder de compensatieregeling van UWV. Het is niet toegestaan om met een werknemer af te spreken, dat hij door de verlenging bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken verliest.

Als een werkgever besluit om een aanvraag in te dienen voor vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling, dan is het van belang dat er in de communicatie met de werknemer goed wordt uitgelegd waarom daar voor deze specifieke persoon toe is besloten. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld uitleggen dat de reden voor de vrijwillige verlenging gelegen is in het herstel van de werknemer dat voorspoedig verloopt en het de verwachting is dat de werknemer binnen korte afzienbare tijd zal herstellen. Dit om te voorkomen dat er een precedent ontstaat en eventuele andere langdurig zieke werknemers ook een beroep kunnen doen op de vrijwillige loondoorbetaling. Gelet op de complexiteit van dergelijke afspraken adviseren wij je om eventueel beleid in samenspraak met een individueel dienstverlener (juridisch adviseur) op te stellen. 

Lerares achter de computer

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten