Nieuws

Kamer wil mogelijk minder lesuren in primair onderwijs

De Tweede Kamer wil weten of het aantal lesuren voor leerlingen in het primair onderwijs omlaag kan. Ze stemde dinsdag in met een motie van CDA en VVD die de Onderwijsraad opdracht geeft dit te onderzoeken. De partijen proberen er zo achter te komen of het verminderen van de lesuren kan bijdragen aan minder werkdruk voor personeel en het oplossen van de personeelstekorten. De PO-Raad heeft eerder samen met de vakbonden opgeroepen te kijken of het aantal lesuren omlaag kan met behoud van onderwijskwaliteit. Leerlingen in Nederland gaan in vergelijking met hun leeftijdgenoten in andere landen namelijk veel uren naar school. 

Gisteren stemde de Tweede Kamer ook over de andere moties die ze indiende tijdens het debat over de Onderwijsbegroting voor 2020. Om het lerarentekort verder aan te pakken, wil ze dat de regering parttimeleraren gaat stimuleren meer te werken. Nu werkt meer dan de helft van de leraren in het primair onderwijs parttime en loont het voor hen vaak te weinig om meer uren te maken. De Kamer wil dat daarom wordt onderzocht welke financiële belemmeringen er zijn om meer uren te werken en wat de kosten en baten zijn van een eventuele voltijdsbonus. De PO-Raad heeft eerder uitgezocht dat de wet een dergelijke bonus niet toestaat.

Balans man-vrouwverhouding leraren

Daarnaast wil de Kamer dat het primair onderwijs een doel stelt om de balans tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in evenwicht te krijgen. Ook vraagt ze om voorstellen waarin staat hoe de sector deze doelen gaat bereiken. De plannen moeten in het voorjaar van 2020 klaar zijn. De PO-Raad vindt diversiteit op school belangrijk. Het gaat dan niet alleen om diversiteit in gender maar ook bijvoorbeeld in opleiding en werkervaring in andere sectoren. Met een mix van leraren hebben leerlingen namelijk verschillende rolmodellen waar zij zich aan kunnen spiegelen. Deze leraren brengen bovendien verschillende vaardigheden de school in waar leerlingen van profiteren. De PO-Raad heeft zich daarom met Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. Volgend voorjaar komt de alliantie met een actieplan Ook was de PO-Raad betrokken bij de campagne Veel Meer Meester, met als doel meer mannen warm te maken voor een baan als leraar. De PO-Raad benadrukt dat ze zich wil inspannen om meer diversiteit in de school te krijgen maar dat ze zich niet kan verbinden aan specifieke aantallen of percentages.

Bovenwettelijke uitkeringen

De Kamer stemde tot slot in met een motie die de regering vraagt concrete afspraken te maken met sociale partners om de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen significant te versoberen. Bovendien krijgt de regering opdracht er met sociale partners alles aan te doen om werkloze leraren weer aan het werk te helpen. De PO-Raad wil in de toekomst de bovenwettelijke uitkeringen ook verder versoberen en gaat dat met de sociale partners aan de cao-tafel bespreken. Het is niet aan de Tweede Kamer en de minister om hierover afspraken te maken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten