Nieuws

Schoolbesturen ontvangen nog dit jaar extra geld uit convenant

Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen in december de uitbetaling van de € 150 miljoen voor arbeidsvoorwaarden. Het bedrag dat de schoolbesturen ontvangen is echter niet het definitieve bedrag. Begin 2020 vindt er een verrekening plaats, zodat de verdeling van dit extra geld voor alle onderwijssoorten in lijn wordt gebracht met de kosten die hiertegenover komen te staan.

PO-Raad, vakbonden en kabinet hebben begin november het convenant Aanpak lerarentekort gesloten. Daarin is afgesproken dat de sociale partners in het primair onderwijs afspraken maken over eenmalig € 150 miljoen. Nu een bemiddelaar wordt ingezet om de cao-onderhandelingen vlot te trekken, kan eventueel voor het einde van 2019 een onderhandelaarsakkoord worden bereikt over de wijze en moment van uitkeren van deze 150 miljoen euro aan het personeel.

Bij het maken van de afspraken omtrent het convenant, heeft de PO-Raad er op aangedrongen dat het geld verdeeld dient te worden op basis van het aantal fte. Dit bleek uitvoeringstechnisch op de korte termijn niet realiseerbaar. DUO keert derhalve het geld nu uit op basis van leerlingenaantallen. Schoolbesturen ontvangen dit bedrag (€ 99,25 per leerling) middels een extra beschikking rond 20 december. De regeling die hieraan ten grondslag ligt is op 28 november gepubliceerd in de Staatscourant.

Aangezien er in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs minder leerlingen zijn ten opzichte van het aantal werknemers, ontvangen de scholen via deze systematiek relatief een lager bedrag per werknemer. Zij ontvangen een te laag totaalbedrag om de -nog vast te stellen- loonafspraken mee te dekken. Voor reguliere scholen is het omgekeerde het geval: zij ontvangen een hoger totaalbedrag dan de kosten van deze loonafspraken zijn. Op aandringen van de PO-Raad voert DUO daarom begin 2020 een verrekening uit, zodat kosten en bekostiging alsnog in balans komen per onderwijstype.

Deze verrekening komt (éénmalig) ongeveer op het volgende neer:

  • Basisonderwijs: inhouding van ± € 14 per leerling.
  • Speciaal basisonderwijs: extra toekenning van ± € 92 per leerling,
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs: extra toekenning van ± € 236 per leerling.

De PO-Raad heeft overleg met OCW en accountants over wat de jaarrekeningtechnische consequenties hiervan zijn. Je hoort zo spoedig mogelijk meer over de uitkomst van dit overleg.

De PO-Raad benadrukt dat zowel de uitkering aan werknemers van de € 150 miljoen uit het convenant als ook het beschikbare geld in 2019 vanwege de indexatie van de personele bekostiging nog onderwerp van gesprek zijn aan de cao-tafel. Eenzijdige eenmalige uitkering door schoolbestuur is nu dus niet aan de orde. Schoolbesturen moeten het geld beschikbaar houden voor cao-afspraken en niet op eigen initiatief uitgeven. Individuele besturen kunnen nieuwe cao afspraken niet verrekenen met de door hen uitgekeerde eenmalige uitkeringen aan werknemers.

Met dit model kun je berekenen hoeveel geld je deze maand krijgt en welke correctie daarop in het voorjaar van 2020 zal plaatsvinden.

Downloads

13.01 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten