Kinderen laten leren. Dat is de maatschappelijke opdracht voor het primair onderwijs. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Het gaat ons om de leerling.

De school is een belangrijke plek voor de ontplooiing van het kind. Maar niet de enige; kinderen leren overal en altijd. Als we het leren van kinderen centraal stellen, plaatsen we daarmee de school middenin de samenleving. Dan werkt het onderwijs samen met kinderopvang, voorschool, naschool, sport- en culturele organisaties, jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen, enz. Dan werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind. Schoolbesturen1 in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor de invulling van de opdracht om kinderen te laten leren. Schoolbesturen werken systematisch aan het verhogen van de onderwijskwaliteit in hun scholen. Zij doen dat samen met schoolleiders, leraren,
ouders en leerlingen zelf.

 Ondersteuning leden - Beleidsagenda bep

In de PO-Raad bundelen we onze krachten. De schoolbesturen combineren in de vereniging belangenbehartiging, 

sectorontwikkeling en ondersteuning van de leden. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen om de maatschappelijke verwachtingen waar te maken. We helpen om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. We bevorderen dat de Code Goed Bestuur een levend document van de sector is. We versterken de horizontale verantwoording en bevorderen transparantie, bijvoorbeeld via VenstersPO (www.scholenopdekaart.nl). En we maken ons sterk voor voldoende mogelijkheden om de taken te vervullen. Schoolbesturen hebben ruimte nodig om een planmatig en slagvaardig beleid te kunnen voeren, om goed primair onderwijs te bieden, passend bij de omgeving en bij de populatie van hun scholen. Er gelden randvoorwaarden om de ambitie van hoogwaardig onderwijs waar te kunnen maken. Ook dient er voldoende wettelijke en bestuurlijke ruimte te zijn. Belemmeringen in knellende regelgeving en bureaucratie willen we zoveel mogelijk wegnemen. De PO-Raad werkt samen met andere organisaties, bijvoorbeeld in de Stichting van het Onderwijs. We voeren overleg met andere organisaties. Binnen het (primair) onderwijs: met ministerie(s), met besturenorganisaties, met vertegenwoordigers van schoolleiders, leraren en ouders. En daarbuiten, met bijvoorbeeld (verenigingen van) gemeenten en jeugdzorg.

 

1 Onder ‘schoolbestuur’ verstaan we hier de rechtspersoon die een school of scholen in stand houdt.

Bestanden bij deze pagina

Trefwoorden