Informatie voor het primair onderwijs

Coronavirus

Het coronavirus zorgt voor een nieuwe realiteit. Een die veel vraagt van het onderwijs. De meest actuele informatie is op dit moment te vinden op weeropschool.nl. Op deze pagina vind je het onderwijs-gerelateerde coronanieuws van de afgelopen weken, verschillende veelgestelde vragen, en informatie en handreikingen rondom relevante thema's.

Updates voor scholen en schoolbesturen over het coronavirus (COVID-19)

De PO-Raad houdt je hier regelmatig op de hoogte van primair onderwijs-gerelateerde nieuws over het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina van de PO-Raad vind je veelgestelde vragen, achtergrondinformatie en handreikingen met betrekking tot het coronavirus en het primair onderwijs. Het ministerie van OCW heeft veelgestelde vragen over het coronavirus voor het basis- en speciaal onderwijs hier gebundeld.

Actueel

Tweede Kamer: blijvende steun kwetsbare leerlingen na schoolsluiting
08-05-2020 - De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Daarnaast gaat minister Arie Slob (onderwijs) kijken naar de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters. Lees verder.

Video GGD over testen personeel in po en kinderopvang
08-05-2020 - Personeel in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang mag zich vanaf 6 mei laten testen indien ze klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. De GGD legt in deze video uit welke stappen medewerkers in het po moeten nemen indien zij klachten hebben als hoesten, koorts en verkoudheid. In de video is ook meer informatie opgenomen over de test-afname bij de GGD en hoe het verdere proces verloopt.

Nieuwe fiscale maatregel in verband met coronacrisis
08-05-2020 - De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van het fiscale loon per werkgever. Dat heeft het kabinet onlangs bekendgemaakt. Deze vrije ruimte kunnen werkgevers besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor hun werknemers. Deze maatregel betekent dus niet dat besturen extra financiële middelen ontvangen. Deze fiscale maatregel volgt op een eerdere maatregel rondom de reiskostenvergoeding.
 

Archief

Kranen doorspoelen nu scholen hun deuren weer openen
08-05-2020 - Nu scholen hun deuren op 11 mei weer openen adviseert de Rijksoverheid kranen goed door te spoelen. Het water in de waterleidingen heeft lange tijd stilgestaan. De kwaliteit van het water gaat hierdoor achteruit. Daardoor bestaat de kans dat de legionellabacterie in het water zit. Lees meer.
____________________________________________________

Minister Slob en PO-Raad geen voorstander van diplomering op basis van school-eigen toetsen
07-05-2020 - Tijdens het debat van 29 april 2020 in de Tweede Kamer over het onderwijs en de coronacrisis dienden Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) een motie in waarbij zij diplomering op basis van school-eigen toetsen mogelijk willen maken voor vso-scholen zonder examenlicentie. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van het vso, zoals de PO-Raad en LECSO. Allen geven zij aan geen voorstander te zijn van het schrappen van het college-examen en diplomering op basis van school-eigen toetsen. Ook laten scholen weten dat niet voor alle leerlingen toetsgegevens beschikbaar zijn. Lees meer.
____________________________________________________

Specificering protocollen door RIVM-richtlijn
07-05-2020 - Minister-president Mark Rutte zei bij de aanvang van deze coronacrisis: ‘met 50 procent van de kennis moet je 100% van de besluiten nemen’. Dat vraagt om veel responsiviteit van ons allemaal. Het RIVM opereert op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten veranderen en kunnen effect hebben op de richtlijnen.

Door nieuwe inzichten van het RIVM, zijn wij door het ministerie van OCW gevraagd om onze protocollen te specificeren. Het gaat om specificering voor:

het gebruik van handgel en oppervlaktesprays;
- het meten van de temperatuur en
- het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Je kan de richtlijnen en de nadere toelichting van de GGD vinden op de website van het RIVM. Op de website van OCW vind je een factsheet. Voor vragen kan je terecht bij jouw lokale GGD en het RIVM. 

De specificaties zijn terug te vinden in het laatste onderwijsbulletin van OCW. Ook vind je op weeropschool.nl meer informatie, factsheets en infographics van VWS, RIVM en de GGD. 

Aangepast testbeleid RIVM
07-05-2020 - Het RIVM heeft een aangepast testbeleid opgesteld voor schoolmedewerkers en kinderen waarvan vermoed wordt dat ze met het coronavirus besmet zijn en dat ze de bijbehorende klachten vertonen. De uitvoering hiervan is belegd bij de GGD’en. Een school moet een vermoedelijk uitbraak van het coronavirus direct melden aan de regionale GGD. Scholen zijn al gewend aan het melden van opvallende aantallen ziektegevallen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er schurft uitbreekt op een school. Voor het coronavirus geldt nu ook een dergelijke meldplicht, met de bijbehorende mogelijkheden om je te laten testen. Het is dus in zekere zin niet nieuw. Alleen is de drempel om je te laten testen nu verlaagd omdat de autoriteiten het virus goed in de gaten willen houden en een eventuele nieuwe uitbraak willen voorkomen of beperken.

Je kan de richtlijnen en de nadere toelichting van de GGD vinden op de website van het RIVM. Op de website van OCW vind je een factsheet. Voor vragen kan je terecht bij jouw lokale GGD en het RIVM. 

____________________________________________________

Vraag en antwoord over zij-instroom tijdens de coronacrisis
06-05-2020 - De huidige situatie omtrent het coronavirus heeft ook gevolgen voor zij-instromers, lerarenopleidingen en scholen die zij-instromers in dienst hebben. Bijvoorbeeld omdat de praktijkonderdelen van de opleiding zijn opgeschort, of omdat de begeleiding vanuit school tijdelijk is komen te vervallen. Het ministerie van OCW heeft een webpagina met de meest gestelde vragen en antwoorden gelanceerd over zij-instroom tijdens de coronacrisis. De PO-Raad is onder andere met het ministerie van OCW en de lerarenopleidingen in gesprek over passende oplossingen. 

____________________________________________________

Protocol voor bewegingsonderwijs
01-05-2020 - De vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding (KVLO) heeft een protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld voor als scholen in het po hun deuren weer openen. Hoe ga je als school om met bewegingsonderwijs na 11 mei
____________________________________________________

Veel waardering voor onderwijssector in debat Tweede Kamer
30-04-2020 - De Tweede Kamer debatteerde gisteren met onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over de maatregelen in het onderwijs als gevolg van het coronavirus. Een breed scala aan onderwerpen passeerde de revue, zoals les op afstand, examinering in het voortgezet speciaal onderwijs en de veiligheid van medewerkers en leerlingen. Gemene deler in het debat was de waardering voor de hele onderwijssector. Lees meer
____________________________________________________

PO-Raad stuurt brief naar Tweede Kamer over onderwijs en corona
28-04-2020 - De PO-Raad heeft de belangrijkste ervaringen en wensen op een rij gezet in een brief aan de vaste commissie onderwijs van de Tweede Kamer. De commissie spreekt op 29 april met de minsiters Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over onderwijs en corona. Lees meer.
____________________________________________________

Posters met richtlijnen en gedragsregels omtrent het coronavirus
24-04-2020 - Er zijn posters ontwikkeld voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. Deze posters geven richtlijnen voor leerlingen, ouders en medewerkers over thema’s als hygiëne en afstand tot elkaar. Ook zijn er gedragsregels ten aanzien van het halen en brengen van leerlingen en het gebruik van het schoolplein in opgenomen. Scholen kunnen de posters hier downloaden.
​​​​​____________________________________________________

 

Ministers melden vertragingen bij verschillende onderwijsdossiers vanwege coronacrisis
24-04-2020 - Een aantal wetsvoorstellen en planningen van het ministerie van OCW lopen vertraging op als gevolg van de coronacrisis. Dat hebben de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven deze week gemeld aan de Eerste en Tweede Kamer. De PO-Raad heeft uiteraard begrip voor deze vertraging en gaat bekijken welke gevolgen het heeft. Lees meer.
____________________________________________________

Gespreksleidraad kinderopvang en onderwijs
24-04-2020 - De rijksoverheid heeft zowel aan het onderwijs als aan kinderopvang de opdracht gegeven om samen te kijken hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van primair onderwijs en kinderopvang. PO-Raad en kinderopvangorganisaties vragen onderwijs en kinderopvang daarom met elkaar in gesprek te gaan om deze fase goed vorm te geven. Met de gespreksleidraad willen we een hulpmiddel bieden om samen het gesprek aan te gaan.

____________________________________________________

Ook nieuwkomersscholen weer open vanaf 11 mei
24-04-2020 - Ook leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen in het primair onderwijs mogen vanaf 11 mei weer naar school. Zolang het onderwijs hier plaatsvindt in kleine groepen van ongeveer 15 leerlingen is het ook voor deze groep kinderen mogelijk om vanaf 11 mei weer volledig naar school te gaan. Lees meer.
____________________________________________________

Vragen en antwoorden over protocollen opstart onderwijs
23-04-2020 - Op de website Weeropschool.nl vind je veelgestelde vragen met antwoorden over de protocollen voor het opstarten van het onderwijs.
____________________________________________________

Voorlopig geen boete als ouders hun kinderen thuishouden van school
23-04-2020 - De Tweede Kamer heeft gisteravond unaniem een motie aangenomen waarin staat dat als ouders hun kinderen thuishouden van school uit angst voor het coronavirus, zij voorlopig geen boete krijgen van de leerplichtambtenaar. Rutte zei in het debat dat hij het belangrijk vindt dat ouders het gesprek aangaan met school en bijvoorbeeld de huisarts om te zoeken naar een oplossing. Binnen de afspraken is er namelijk ruimte voor maatwerk.
____________________________________________________

Twee protocollen beschikbaar voor het opstarten van de scholen
22-04-2020 - Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs. Lees meer
____________________________________________________

Nieuwe kaart les op afstand: Weer naar school
22-04-2020 - Afgelopen weken publiceerde de PO-Raad een aantal kaarten met ondersteunende vragen voor scholen rondom ‘onderwijs op afstand’. Nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat de kinderen weer voor de helft van de tijd naar school kunnen gaan, ontstaat er een nieuwe situatie. Daarom is er nu een kaart die handvatten biedt bij de vraag: welke keuzes maakt de school voor zowel het onderwijs op school als voor het onderwijs op afstand als de leerlingen weer deels naar school toe komen? Lees meer
____________________________________________________

Primair onderwijs en kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open
21-04-2020 - Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. De PO-Raad is van mening dat het kabinet dit besluit weloverwogen heeft genomen. Er is nooit 100% garantie, maar de risico’s worden beheersbaar geacht. Tegen die achtergrond kunnen en willen scholen als een van de eerste sectoren weer stapsgewijs open. Het besluit van het kabinet geeft richting, maar ook ruimte aan de scholen om werk te maken van een eigen invulling-op-maat. Lees meer.
____________________________________________________

Hoe zit het met het al dan niet doorbetalen van de reiskosten als een werknemer (grotendeels) thuiswerkt?
21-04-2020 - Ieder schoolbestuur dient een eigen afweging te maken op basis van de bepalingen in de cao primair onderwijs en een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt hier in deze thuiswerktijden geen gevolgen aan hoeft te verbinden. De PO-Raad kan zich voorstellen dat schoolbesturen de reiskostenvergoeding - vanuit oogpunt van goed werkgeverschap - blijven doorbetalen, ook als werknemers minder of niet meer reizen voor werk. Lees meer.
____________________________________________________

Voortgang actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie
20-04-2020 - De bonden en PO-Raad hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van onderwijsondersteunend personeel en directie uit te voeren. Sociale partners vinden het belangrijk dat dit proces zorgvuldig plaatsvindt, dat de P(G)MR betrokken wordt en dat schoolbesturen het goede gesprek aangaan met medewerkers. Mocht de gestelde deadline als gevolg van de coronacrisis niet haalbaar zijn, dan mogen schoolbesturen en PGMR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen. Een voorwaarde daarbij is dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden. Lees meer.
____________________________________________________

Toevoeging aan overgangsdossier voor leerlingen groep 8
17-04-2020 - Minister Arie Slob (Onderwijs) besloot vorige maand dat de eindtoets voor leerlingen in groep acht dit jaar niet doorgaat. Hiermee wordt het initiële advies van de basisschool definitief. In schooljaar 2018-2019 leidde het toetsadvies na heroverweging nog voor 9,4% van de leerlingen tot een bijstelling van het schooladvies. Een bijstelling is door het wegvallen van de eindtoets dit jaar niet mogelijk. Om leerlingen, scholen en ouders tegemoet te komen, kan dit jaar een extra formulier aan het overgangsdossier toegevoegd worden. Zo kunnen zij een verwachte bijstelling meegeven aan de middelbare school. Lees meer.

____________________________________________________

Interactieve bingokaarten voor de meivakantie
17-04-2020 - Voor de meivakantie heeft Christelijke Scholengroep De Waard bingokaarten gemaakt. Er zijn kaarten voor de onder- midden- en bovenbouw. Ze staat vol met allerlei activiteiten, zoals ‘maak je eigen escaperoom’, ‘bezoek een kasteel’ en ‘ga op wereldreis in je eigen huis’. De kaarten zijn hieronder te vinden. Deel ze vooral met jullie collega’s op de scholen.  

Bingokaart Onderbouw.pdf
Pdf
531.76 KB
17-04-2020
Datum: 
17-04-2020

Bingokaart Middenbouw.pdf
Pdf
533.78 KB
17-04-2020
Datum: 
17-04-2020

Bingokaart Bovenbouw.pdf
Pdf
551.4 KB
17-04-2020
Datum: 
17-04-2020

____________________________________________________

 

Minister Slob: warme overdracht tussen po en vo extra belangrijk
17-04-2020 - De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs ziet er dit jaar anders uit. De eindtoets die normaal gesproken in deze periode wordt afgenomen, gaat voor leerlingen in groep acht niet door. Een hogere eindtoetsuitslag kan dus niet leiden tot een bijgesteld schooladvies. Het schooladvies dat voor 1 maart aan leerlingen is gegeven, wordt daarmee definitief. Minister Slob vraagt in een brief aan alle scholen en besturen in PO en VO om ‘extra inzet van zowel po-scholen als vo-scholen, om ervoor te zorgen dat leerlingen starten in een brugklas die op een niveau die rechtdoet aan hun capaciteiten en mogelijkheden’. Lees meer.
____________________________________________________

Hoe om te gaan met zieke werknemers en re-integratie in de huidige corona-tijden?
16-04-2020 - Als gevolg van de corona-crisis kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of zelfs helemaal stil komen te liggen. Dat kan bij werkgevers tot zorgen leiden, want voldoen zij dan nog wel aan de op hen rustende re-integratieverplichtingen? UWV heeft onlangs een addendum bij de Werkwijze Poortwachter gepubliceerd. Hierin geeft UWV aan dat zij maatwerk zal verrichten bij het toetsen van de re-integratieverplichtingen. Lees hier het hele document van UWV.
____________________________________________________

Noodopvang in de meivakantie
15-04-2020 - Hoe zit het precies met de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of kwetsbare kinderen in de meivakantie? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft in haar corona-nieuwsbulletin meer informatie over de afspraken die gemeenten, kinderopvang en het onderwijs maken over de noodopvang in de meivakantie. Lees meer
____________________________________________________ 

Handvatten voor schoolbesturen geactualiseerd 
15-04-2020 - Het ministerie van OCW heeft het servicedocument met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs geactualiseerd. Dit document bevat handvatten om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die op 15 maart bekend zijn gemaakt en op 31 maart zijn verlengd. Download het servicedocument.
____________________________________________________

Scenario’s bij openen scholen
14-04-2020 - Het kabinet deed afgelopen week een oproep aan schoolbesturen, om na te denken over onder welke voorwaarden en regels scholen weer open zouden kunnen. De uitwerking hiervan is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de vervolgbesluiten die het kabinet 21 april bekend maakt.

Ministerie van OCW ontwikkelt scenario’s
Het ministerie van OCW is afgelopen dagen met allerlei partijen, waaronder de PO-Raad, in gesprek gegaan om mogelijke scenario’s te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om scholen weer op een veilige manier open te stellen. Het RIVM beoordeelt de scenario’s op veiligheid en haalbaarheid. Het is nog onduidelijk welke scenario’s dat zijn en hoe deze geïmplementeerd gaan worden, maar ze gaan een bepalende rol spelen bij het openen van de scholen. Voor de PO-Raad geldt dat veiligheid en de gezondheid van onderwijsprofessionals en leerlingen voorop moet staan.

Onderzoek verspreiding door kinderen RIVM zwaarwegend
Het RIVM doet onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. De resultaten van dit onderzoek en het advies van het RIVM spelen een belangrijke rol in de besluitvorming van het kabinet (en het ministerie van OCW). Het kabinet hoopt resultaten van het onderzoek ‘zoveel mogelijk al tegen eind april beschikbaar te hebben, zodat je het kunt meewegen in het besluit of scholen na de meivakantie weer open kunnen of niet’, aldus premier Rutte afgelopen donderdag.
____________________________________________________

Consequenties coronacrisis voor jaarverslag 2019
14-04-2020 - Schoolbesturen moeten in het jaarverslag 2019 een toelichting geven op de mogelijke (financiële) effecten van de coronacrisis. Accountantskantoren hebben in een overleg met de PO-Raad bevestigd dat schoolbesturen zich conform jaarverslaggevingsvoorschriften hierover moeten verantwoorden. Lees verder.
____________________________________________________

Interviewreeks schoolbesturen in crisistijd: PCBO Apeldoorn
14-04-2020 - Bij PCBO Apeldoorn komen kinderen uit kwetsbare gezinnen en leerlingen die risico lopen op een grote onderwijsachterstand, één tot drie dagdelen per week naar school. Daar draaien zij mee met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Esther Kopmels, voorzitter van de Raad van Bestuur, verwacht dat het onderwijs een lange overgangsfase tegemoet gaat met landelijke voorschriften. Lees het hele interview
____________________________________________________

Let op bij het gebruik van videochats
14-04-2020 - Toen bekend werd dat scholen hun deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus, gingen leraren direct op zoek naar mogelijkheden voor les op afstand. Om hun leerlingen in beeld te houden gebruiken ze videochats. Bij een veel gebruikte app, Zoom, is voorzichtigheid geboden. Zowel op het gebied van veiligheid alsmede de privacy (AVG). Het is belangrijk dat scholen zich bewust zijn van de risico’s, ook is belangrijk om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Kennisnet adviseert scholen dan ook om zeer terughoudend te zijn met toepassingen als Zoom. Lees hier het advies.

Net als onze partner Kennisnet adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van producten waar je nu al over beschikt en waarvoor je een verwerkersovereenkomst hebt afgesloten. Denk aan Office365 en G-suite for Education.
____________________________________________________

Les op afstand aan groep 1 en 2, focus en inrichting
09-04-2020 - Afgelopen week publiceerde de PO-Raad de kaart ‘les op afstand, focus en inrichting’.   Deze kaart biedt scholen een handvat om aan de hand van de eigen onderwijsmethoden leerdoelen te prioriteren om het onderwijs op afstand voor lezen, taal en rekenen voor groep 3 t/m 8 vorm te geven. Nu is er ook een tweede kaart beschikbaar. Deze richt zich op les op afstand aan groep 1 en 2. Lees verder.
 ____________________________________________________

Meer informatie over slaag-zakregeling en herkansingen staatsexamen
08-04-2020 - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een servicedocument gepubliceerd met meer informatie over de slaag-zakregeling en herkansingen voor het staatsexamen dit schooljaar. De minister laat in een Kamerbrief weten dat de huidige slaag-zakregeling zo veel mogelijk in stand blijft, en ook geldt voor leerlingen die het staatsexamen afleggen. Zoals bekend kunnen leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs dit jaar hun diploma halen door middel van het afleggen van de college-examens. Lees verder
_________________________________________________

Regionaal initiatief: 200 gratis internetverbindingen in Zeeland
08-04-2020 - In navolging van het landelijke initiatief om internetverbindingen beschikbaar te stellen aan gezinnen zonder internet, zien we ook regionale initiatieven ontstaan. Zo heeft Pim van Kampen, bestuurder bij Albero Scholengroep in Zeeland, zich ingezet om in samenwerking met Zeelandnet en DeltaFiber, 200 internetverbindingen beschikbaar te stellen aan gezinnen in Zeeland. Zo kunnen de leerlingen zonder internet op korte termijn gefaciliteerd worden om alsnog onderwijs op afstand te volgen.
_________________________________________________

Binnenkort volgt de derde serie 'Beter thuis in afstandsonderwijs'
08-04-2020 - Vandaag hebben de opnames voor de derde serie ‘Beter thuis in afstandsonderwijs’ plaatsgevonden. Op de achtergrond wordt nu hard gewerkt om deze morgen of vrijdag te lanceren. De thema’s voor deze serie zijn: Beeldende Vorming/Maken, evalueren, digitale omgang met ouders en leerling, werken in teams en hoe bereik je de onbereikbaren? Het Lerarencollectief, researchED en de PO-Raad zijn verheugd over alle positieve reacties tot nu toe. De initiatiefnemers hopen ook met deze derde serie te voorzien in een behoefte en onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het bieden van onderwijs op afstand.
____________________________________________________

Stel je vraag aan het loket van lesopafstand.nl
07-04-2020 - Via het loket van lesopafstand.nl zijn inmiddels de eerste vragen gesteld én beantwoord. Op lesopafstand.nl staan tips, hulpmiddelen, adviezen en doorverwijzingen. Maar soms is dit niet voldoende. Iedere school heeft tenslotte eigen uitdagingen. Daarom hebben de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van OCW en Kennisnet ook een online loket ingericht: www.lesopafstand.nl/loket. Hier kunnen scholen vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen.
_________________________________________________

Campagne Thuisschoolmaatje, ook voor leerlingen vso
07-04-2020 - Het Utrechtse Academie Tien en de VO-raad zijn samen de campagne Thuisschoolmaatje begonnen. Middelbare scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle kinderen is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk. Dit geldt ook voor veel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Voor die kinderen biedt de campagne Thuisschoolmaatje extra aandacht en begeleiding. Lees meer over Thuisschoolmaatje en meld je aan als maatje. Deelnemen vraagt zo’n drie keer in de week een half uurtje online videogesprekstijd.
_________________________________________________

Les op afstand: scholenstichting KPOA doet het zo!
07-04-2020 - Overal in de sector zien we bereidheid om te delen en van elkaar te leren. Belangrijke signalen die wij krijgen van onze leden delen we via deze nieuwsbrief. Daarnaast interviewen we bestuurders en onderwijsprofessionals over hoe zij omgaan met de situatie en vragen naar hun zorgen en tips voor collega’s. Zo deelden we eerder al we hoe bij Flores alle chromebooks over de scholen werden herverdeeld. En hoe schoolteams bij Dynamiek nu baat hebben bij hun eerdere investeringen in ICT.

Vandaag staat er een interview met René van den Broek, van scholenstichting KPOA in Amersfoort online. Nu duidelijk is dat de scholen voorlopig dicht blijven, is het ook daar tijd voor een kwaliteitsslag. “We laten alle scholen overstappen naar dezelfde veilige software en we gaan verder met de leerlijnen en leerdoelen”. Lees het interview
_________________________________________________

Planning college-examens vso bekend
06-04-2020 - Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft een brief naar alle schoolbestuurders, schoolleiders en examensecretarissen in het voortgezet speciaal onderwijs. Al eerder werd bekend dat de college-examens dit jaar doorgaan. In deze brief is de planning van de examenonderdelen bekend gemaakt. Het CvTE schrijft dat er nog wordt gewerkt aan de slaag-zakregeling en de herkansingsmogelijkheden van dit schooljaar. Zodra er meer informatie bekend is worden scholen en schoolbesturen daarover geïnformeerd. Lees verder. 
_________________________________________________

Gezonde School THUIS
06-04-2020 - Hoe stimuleer je leerlingen/studenten een gezonde leefstijl aan te houden in deze roerige periode met veelal thuisonderwijs? Het programma Gezonde School brengt een gezonde leefstijl naar de huiskamers met ‘Gezonde School THUIS’. Met dit initiatief reikt Gezonde School schooldirecties en leraren praktische adviezen, tips en activiteiten aan die zij kunnen delen met hun leerlingen. Het doel is om leerlingen thuis op een losse en speelse manier aan hun gezondheid te laten werken. Lees verder.
____________________________________________________

Kamerbrief over noodopvang, afstandsonderwijs en kwetsbare leerlingen
03-04-2020 - Minister Arie Slob (Onderwijs) informeert de Tweede Kamer via een brief over het onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis. In de brief gaat hij in op de noodopvang, onderwijskwaliteit, kwetsbare leerlingen en de noodopvang gedurende de meivakantie. De minister spreekt in zijn brief nogmaals waardering uit voor alle medewerkers in het onderwijs, andere professionals en ouders die zich inzetten voor goed onderwijs op afstand en de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een veilige omgeving. Lees verder.
____________________________________________________

Devices nodig? Laat het weten
03-04-2020 – Er zijn nog steeds leerlingen die geen device tot hun beschikking hebben. Alliantie Digitale Samenleving en NL Digital gaan bedrijven oproepen om gebruikte laptops in te leveren en gebruiksklaar te maken voor het onderwijs. SIVON zal hiervoor de minimale vereisten opstellen. Ook zal SIVON namens het onderwijs een makelaarsfunctie vervullen tussen deze partijen. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Zijn er binnen jouw bestuur nog leerlingen zonder device? Meld je aan via dit formulier. Aanmelden kan tot 8 april, 12.00 uur.
____________________________________________________

Les op afstand: kaart, loket en tips over privacy
03-04-2020 – De schoolteams werken op dit moment hard aan het bieden van onderwijs op afstand. De afgelopen tijd was de aandacht op veel scholen vooral gericht op het oefenen van de lesstof. Nu scholen langer dicht blijven, komt ook de vraag welke doelen en nieuwe leerstof in de komende tijd nog kunnen worden aangeboden. Veel scholen zijn daar al volop mee bezig, maar er zijn ook scholen die gaandeweg het proces nog ondersteuning zoeken. Op de kaart Les op afstand vind je de vragen waar je als school voor komt te staan als je gaat prioriteren, en dus ook comprimeren. Lees verder

Heb je een vraag over het geven van onderwijs op afstand? Online is veel informatie te vinden. In het vandaag door Kennisnet en de PO-Raad gelanceerde loket op lesopafstand.nl worden veelgestelde vragen en handige links van verschillende websites gedeeld.

Maar hoe zit het met de privacy van leerlingen en medewerkers? We hebben een aantal tips en aandachtspunten op een rijtje gezet. Lees ze hier.

_____________________________________________________

Overleg over noodopvang in de meivakantie
02-04-2020 – De druk op de noodopvang neemt de laatste week hard toe en raakt in sommige regio’s kritieke grenzen. We krijgen signalen van leden dat verschillende Veiligheidsregio’s en gemeenten in hun regio uitvragen hoe de noodopvang draaiende kan worden gehouden in de meivakantie. Lees verder.
______________________________________________________

Het bereiken van kwetsbare kinderen
02-04-2020 – Iedereen in de sector deelt de zorgen over kwetsbare leerlingen. Dat zijn onder andere leerlingen in onveilige thuissituaties en kinderen die we, ondanks alle inspanningen, nu niet goed kunnen bereiken. Daarom heeft de PO-Raad gisteren een peiling uitgezet onder haar leden, waar we wederom veel respons op hebben ontvangen. Lees verder.
_____________________________________________________

6800 leerlingen kunnen weer lessen volgen dankzij laptops via SIVON
02-04-2020 – Ruim 6800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen thuis les volgen dankzij de aanschaf van extra laptops door SIVON. SIVON is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om laptops aan te schaffen voor leerlingen die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en daardoor lessen missen. Deze week ontvangen de eerste scholen hun laptops. Lees verder.
_____________________________________________________

Peiling VNG
02-04-2020 - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat vanaf nu wekelijks in elke gemeente peilen wat het gebruik van de noodopvang is voor kinderen tussen de 0-4 jaar en 4-12 jaar. De gemeentelijke coördinator van de noodopvang vraagt hiervoor input bij scholen. Deze peiling van de VNG staat los van de peilingen die de PO-Raad heeft gedaan met betrekking tot de noodopvang. We verzoeken schoolbesturen en scholen daarom de wekelijkse peiling van de gemeentelijke coördinator in te vullen. Op die manier krijgen we een goed landelijk beeld van de noodopvang voor kinderen van 0-12 jaar.

De PO-Raad is al in een vroeg stadium begonnen met peilen. Door de verantwoordelijkheid die gemeenten later in het proces hebben gekregen, gaan gemeenten nu zelf ook peilen. Als de gegevens vanuit de gemeenten betrouwbaar genoeg zijn, stopt de PO-Raad ook met het uitvragen bij de eigen leden van gegevens rondom de noodopvang.
___________________________________________________

Poster met maatregelen noodopvang voor scholen
02-04-2020 - Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten blijven. Kinderen met ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen blijven in ieder geval tijdens de reguliere lesweken opgevangen worden. Daarbij is het van belang dat de richtlijnen van het RIVM goed worden nageleefd, om ieders gezondheid te beschermen. Om daarbij te ondersteunen heeft de PO-Raad een poster ontwikkeld met een visualisatie van de maatregele is van onze website.

Download de poster hier.
Pdf
143 KB
02-04-2020
Datum: 
02-04-2020

__________________________________________________

Nieuws vanuit de Inspectie van het Onderwijs
02-04-2020 - De Inspectie van het Onderwijs verstuurde vandaag een nieuwsbrief met daarin relevant nieuws voor het primair onderwijs, met betrekking tot de coronacrisis. Er wordt onder andere ingegaan op het aangepaste toezicht, het afzien van inspectiebezoeken en het aanblijven van inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Lees de nieuwsbrief hier.
______________________________________________________

Besturen in crisistijd: ‘Wij profiteren nu van onze investering in samenwerking’
02-04-2020 - Flores Onderwijs zag de sluiting van scholen aankomen en bereidde zich snel voor op thuisonderwijs. Alle chromebooks werden over de scholen herverdeeld. Ze gingen naar alle gezinnen zonder devices. Lees verder.___________________________________________________

Nieuwe serie ‘Beter thuis in afstandsonderwijs’ gelanceerd
01-04-2020 - Het bieden van onderwijs op afstand vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van scholen, maar roept ook veel vragen op. Afgelopen week lanceerden de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED een eerste serie online tutorials. Hiermee willen zij scholen ondersteunen om onderwijs op afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Nu is ook de tweede serie gratis beschikbaar voor alle onderwijsprofessionals. Lees verder.
________________________________________________________

Internet voor elke leerling en leraar: aanmelden nu mogelijk
01-04-2020 - De gisteren aangekondigde inventarisatie voor internet voor leerlingen en leraren is nu geopend. Samen met de telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone/Ziggo willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen en leraren een internetverbinding krijgen. Zijn er binnen jouw bestuur leerlingen of leraren die thuis geen internet hebben? Aanmelden en meer informatie vind je op onze website
________________________________________________________

Kabinet verlengt crisismaatregelen tot en met 28 april
31-3-2020 - Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet op 31 maart bekend gemaakt. Dat wil zeggen dat alle huidige activiteiten inclusief de noodopvang en de opvang van kwetsbare leerlingen doorlopen tot en met 28 april. Die datum valt midden in de meivakantie, dus leerlingen gaan tot en met die vakantie niet naar school, aldus premier Mark Rutte. Lees verder.

Vervallen schoolreizen
30-3-2020 - Hoe dient een schoolbestuur om te gaan met schoolreizen die niet gemaakt kunnen worden en de daarvoor gemaakte kosten? En hoe zit het met de (vrijwillige) ouderbijdrage? Lees verder.
________________________________________________________

Resultaten peiling PO-Raad naar de opvang leerlingen
30-3-2020 - 58 procent van de schoolbesturen ontvangt nu meer leerlingen voor opvang dan afgelopen week. Ook geeft 43 procent aan dat de opvang van kwetsbare leerlingen in de gemeente is opgestart. Dit en meer blijkt uit onze tweede peiling naar de opvang van leerlingen. Lees verder.
________________________________________________________

Telecomproviders gaan gezinnen zonder internet helpen
27-3-2020 - Eerder deze week informeerden we je al over de zorgen die onze leden hebben over de internetverbinding bij de leerlingen thuis. Er is goed nieuws te melden: KPN, Vodafone/Ziggo en T-Mobile gaan gezinnen faciliteren die niet over een internetverbinding beschikken. De PO-Raad is verheugd over dit initiatief. Een goede, stabiele internetverbinding is namelijk een basisvoorwaarde voor onderwijs op afstand. Over de nadere uitwerking zijn de providers en sectorraden nog in gesprek. De verwachting is dat medio volgende week de inventarisatie kan gaan starten. Op aanraden van de sectorraden worden zowel de inventarisatie als de distributie door SIVON opgepakt.
________________________________________________________

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang
27-3-2020 - Wie krijgt nu compensatie van de overheid voor de eigen bijdrage voor kinderopvang? Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen, krijgen compensatie als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Lees verder.
________________________________________________________

Update aanvraag extra devices voor onderwijs op afstand
27-3-2020 - Zo’n 170 schoolbesturen uit het primair onderwijs hebben een aanvraag bij SIVON ingediend voor extra devices. Hiervan komen relatief veel aanvragen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs. In totaal vraagt het primair onderwijs zo’n 9000 devices aan. Zoals verwacht is de vraag hoger dan het aanbod. Uitgangspunt is dat vrijwel alle goedgekeurde aanvragen deels worden toegekend. SIVON is druk bezig om de verdeling in kaart te brengen. Alle besturen worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Vanaf volgende week start SIVON met de distributie. De PO-Raad complimenteert SIVON met de wijze waarop zij dit in betrekkelijk korte tijd hebben opgezet, en wenst hen veel succes bij deze complexe maar noodzakelijke opdracht.

________________________________________________________

Servicedocument aanpak examens tijdens coronacrisis
Het ministerie van OCW heeft een servicedocument ontwikkeld voor de aanpak van examens tijdens de coronacrisis. In het servicedocument wordt onder andere ingegaan op de schoolexamens, slaag- en zakregeling, herkansingen en staatsexamens.

Het ministerie van OCW laat weten dat staatsexamens vooralsnog doorgaan. Er wordt momenteel gewerkt aan een slaag-zakregeling voor dit schooljaar. De regeling wordt zo snel als mogelijk gepubliceerd. Bij de publicatie van de nieuwe slaag-zakregeling gaat het ministerie van OCW ook in op vragen die leven rondom staatsexamens en het vso. De PO-Raad blijft zich inzetten voor de leerlingen in het vso en zorgt ervoor dat de aangedragen punten van haar leden besproken worden met het ministerie van OCW. Lees verder.
________________________________________________________

Lerarencollectief, researchED en PO-Raad lanceren 'Beter thuis in afstandsonderwijs'
Om scholen te ondersteunen om hun onderwijs of afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED de handen ineen geslagen. Met de hulp van een aantal experts en onderwijsadviseurs en belangeloze medewerking van Skillstown, een online opleider, hebben zij in een paar dagen een aantal video’s geproduceerd. Deze video’s bieden praktische, toegankelijke en toepasbare kennis, waarmee leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals direct aan de slag kunnen gaan. Lees verder.
___________________________________________________________

Brief aan de Tweede Kamer over noodmaatregelen kinderopvang
Staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben in een brief aan de Tweede Kamer meer toelichting gegeven op de noodmaatregelen die de kinderopvang neemt door de uitbraak van het coronavirus. Ze gaan hierbij in op de manier waarop de noodopvang is vormgegeven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, het gebruik van de noodopvang en de compensatie voor ouders die momenteel geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang.
___________________________________________________________

Kabinet: dinsdag meer duidelijkheid over sluiting scholen
Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat er aanstaande dinsdag meer duidelijkheid komt over de eerder getroffen maatregelen omtrent het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, en dus niet om maatregelen voor de evenementen waar vergunningen voor nodig zijn, die tot 1 juni gelden. Naast het onderwijs en de kinderopvang gelden de maatregelen ook voor andere sectoren zoals de horeca. Lees verder.
___________________________________________________________

Examens vso
Nu bekend is geworden dat het centraal examen niet doorgaat dit schooljaar, zijn er uiteraard ook veel vragen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) over hun examinering. Wij begrijpen goed dat het kabinet tot dit besluit is gekomen, en we staan er dan ook achter, hoewel het voor sommige groepen ook nadelig zal zijn. Wij verzamelen alle vragen en onduidelijkheden en leggen deze neer bij het ministerie, waar we in, samenwerking met LECSO, gaan werken aan de uitwerking van dit ingrijpende besluit. Op dit moment willen wij vooral graag duidelijkheid over de vragen:

Wat gebeurt er met de mondelinge en schriftelijke examens voor het college-examen en wat gebeurt er als leerlingen nu een deelcertificaat halen terwijl ze dit jaar nog niet afstuderen? Wij begrijpen de zorgen die hierover leven in het vso en doen onze best om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben voor iedereen die werkt of leert binnen het vso. Als je vragen hebt, weet ons te vinden! En als er nieuwe informatie is dan zullen wij dat hier snel delen.
___________________________________________________________

Uitbreiding lesopafstand.nl: nu ook informatie voor ouders
Op lesopafstand.nl vind je naast ondersteuning en tips voor leraren nu ook een speciale pagina voor ouders. Ouders die hun kinderen thuis lesgeven vinden hier tips over onder andere didactiek, pedagogiek en de inzet van ICT. Deel deze link gerust met de ouders/verzorgers van je leerlingen. Ook komt er op lesopafstand.nl binnenkort een koppeling met nieuwe themapagina’s op wikiwijs. Hier vind je per leerjaar open leermateriaal dat geschikt is voor lesgeven op afstand.
___________________________________________________________

Uitstel herregistratie Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO biedt de mogelijkheid om uitstel van herregistratie aan te vragen. Als tijdige herregistratie in het register in de knel komt door het wegvallen van professionaliseringsactiviteiten door de coronacrisis, kun met dit formulier uitstel aanvragen.
___________________________________________________________

Reactietermijnen Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet
Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, heeft het Participatiefonds (Pf) besloten om de termijnen uit het reglement tijdelijk stop te zetten. Een uitzondering hierop vormen de termijnen voor bezwaar en beroep. Dit zijn wettelijke termijnen, die het Pf niet mag wijzigen. Lees verder.
___________________________________________________________

Minister Slob: duur sluiting scholen hangt af van publicatiedatum RIVM-onderzoek
Minister Arie Slob (Onderwijs) laat dinsdagavond in televisieprogramma OP1 weten dat de duur van de coronamaatregelen voor het onderwijs afhangt van de publicatiedatum van het RIVM-onderzoek naar corona onder kinderen. Als het onderzoek later dan 6 april wordt gepubliceerd, wordt de schoolsluiting in ieder geval verlengd tot de publicatiedatum van het onderzoek. De minister wil aan de hand van de onderzoeksresultaten de huidige maatregelen heroverwegen.
Lees verder.
___________________________________________________________

Aanvraag extra devices voor onderwijs op afstand geopend
Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen device tot hun beschikking hebben. Afgelopen week maakte minister Slob bekend dat hij 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de aanschaf van devices. Schoolbesturen kunnen tot uiterlijk a.s. donderdag 26 maart 15.00 uur een aanvraag indienen. Aan de aanvraag zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Lees verder.
___________________________________________________________

Centraal examen vervalt in 2020
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft in overleg met onderwijsorganisaties besloten dat het centraal examen niet doorgaat in 2020. Leerlingen kunnen dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo zonder vertraging doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten. Lees verder.
___________________________________________________________

Bijeenkomsten tot 1 juni niet toegestaan
Maandag 23 maart maakte het kabinet bekend dat samenkomsten en bijeenkomsten tot 1 juni worden verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Een journalist vroeg minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat deze maatregel betekent voor het onderwijs. De minister gaf aan dat er voor het onderwijs seperate regelingen zijn. Het kabinet besluit voor 6 april wat er met deze regelingen gebeurt. Lees verder.
___________________________________________________________

Minister Slob: extra maatregelen voor bescherming kwetsbare kinderen
Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer ‘waardering te hebben voor alle inzet om leerlingen in deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk op te vangen en zoveel mogelijk onderwijs te blijven geven.’ Ook laat hij de Kamer weten een aantal maatregelen te nemen om kwetsbare kinderen extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school kunnen gaan. Lees verder.
___________________________________________________________

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug
Ouders die hun kinderen door de uitbraak van het coronavirus niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen en de factuur hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dezelfde regeling geldt ook voor ouders die werken in vitale sectoren, laten staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) en Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid en in het persbericht van de Brancherorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang.
_________________________________________________________

Gebouwbeheer tijdens coronacrisis
Ruimte-OK heeft een beknopte handreiking ontwikkeld voor het omgaan met gebouwbeheer tijdens de coronacrisis. Als de school nog steeds in gebruik is voor noodopvang van leerlingen is het bijvoorbeeld belangrijk voldoende te ventileren. Zie voor meer tips over onder andere ventilatie en verwarming de handreiking.
___________________________________________________________

Veelgestelde vragen aan de Helpdesk
De Helpdesk van de PO-Raad ontvangt veel vragen van schoolbesturen in verband met de situatie rond het coronavirus. Hier vind je een aantal veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
___________________________________________________________

Leveranciers leveren oplossingen voor alle leerlingen in het po
Om scholen te ondersteunen in het geven van onderwijs op afstand, is door de gezamenlijke educatieve marktpartijen gewerkt aan drie oplossingen. Lees verder.
___________________________________________________________

Ondersteuning bij les op afstand
Op veel plekken wordt op dit moment gewerkt aan het geven van lessen op afstand om zo het leerproces zoveel mogelijk door te laten gaan. In dit bericht vind je een overzicht van initiatieven die lopen om dit proces te ondersteunen. Lees verder.
___________________________________________________________

Vervanging wegens zorg voor coronavirus
Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf. Lees meer op de website van het Vf.  
___________________________________________________________

Eindtoets gaat dit jaar niet door
Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder.
___________________________________________________________

Eind- en staatsexamens vso
Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit jaar eindexamen doen, gaan de examens vooralsnog door. Minister Arie Slob stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over de maatregelen voor de examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus. De schriftelijke centrale examens starten in principe op 7 mei aanstaande. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging. Lees verder.
___________________________________________________________

Tussenstand peiling PO-Raad: hoeveel leerlingen krijgen nu opvang op de school?
2,5 procent van de leerlingen krijgt nu opvang op de school. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een peiling onder schoolbesturen van de PO-Raad. Wel verwachten schoolbesturen dat dit percentage nog zal oplopen, onder andere door de verruiming van de regeling waardoor nu ook kinderen van 1 ouder met een vitaal beroep recht hebben op opvang. Lees verder.

Veelgestelde vragen


De helpdesk heeft veelgestelde vragen alvast voor je beantwoord: Q&A Helpdesk. Een andere vraag? Onze helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@poraad.nl. Voor acute zaken zijn de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.30.

 

Op de website weeropschool.nl vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de protocollen voor het opstarten van het onderwijs.

Ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en het RIVM beantwoorden veelgestelde vragen op hun website:

Les op afstand

Handvatten

Voor het vinden en delen van informatie en tips voor bestuurders, schoolleiders en leraren verwijzen we naar de volgende kanalen:

 • Factsheets OCW - hulp bij onderwijs op afstand po/so en vo: welke website kun je het beste waarvoor inzetten?
 • Op po.lesopafstand.nl vind je tips en informatie over hoe je lesgeven op afstand kan vormgeven. Je leest hier bijvoorbeeld welke extra ondersteuning leveranciers bieden en hoe je als school veilig en AVG-proof om kunt gaan met het grote aanbod op dit moment. Ook is er een speciale pagina met tips voor ouders die hun kinderen thuis lesgeven. De kennis wordt vanuit Kennisnet gedeeld, in samenwerking met de PO-Raad
 • www.edualdo.nl is de plek waar leraren elkaar online kunnen ontmoeten. Hier worden vragen en antwoorden met elkaar gedeeld over onder andere lesgeven op afstand.
 • Inspirerende voorbeelden van hoe andere leraren dit aanpakken zijn de komende tijd te vinden op de website www.leraar.nl.
 • Voor kennis en inspiratie over de toepassing van ICT in het onderwijs: www.slimmerlerenmetict.nl. Specifieke vragen over les op afstand worden beantwoord met handige filmpjes.

Wat doet de PO-Raad?

Er is een belteam opgestart om bij bestuurders vragen, behoeften en goede voorbeelden op te halen. Deze input vertalen we naar informatievoorziening en meer structurele ondersteuning. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van wat er nu al is aan infrastructuur en middelen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Zo hebben we hier ook op de lange termijn profijt van. We werken samen met het Ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet aan de onderstaande punten:

 • Infrastructuur: voldoende servercapaciteit en beschikbaarheid devices voor leerlingen en leraren;
 • Leermiddelen: afspraken met uitgeverijen over beschikbaarheid en licenties en leermiddelen.  
 • Ondersteuning scholen en leraren: rondom ICT-bekwaamheid, didactiek en kennisdeling van goede werkwijzen en voorbeelden.

'Beter thuis in afstandsonderwijs'

Om scholen te ondersteunen om hun onderwijs of afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten hebben verschillende partijen met de hulp van een aantal experts en onderwijsadviseurs in een paar dagen een aantal video’s geproduceerd. Lees verder.

  Uitlenen devices - regel het goed

  Als de school iPads of Chromebooks uitleent om afstandsonderwijs te realiseren bij de kinderen thuis, is het aan te raden ouders een bruikleenovereenkomst te laten tekenen. Zo is één en ander ook goed geregeld, mocht er onverhoopt iets met het materiaal gebeuren.

  Leveranciers en marktpartijen

  Om scholen te ondersteunen in het geven van onderwijs op afstand, is door de gezamenlijke educatieve marktpartijen gewerkt aan drie oplossingen. Lees hier meer over in het nieuwsbericht.

   Zo pakken je collega’s het aan

   Overal in de sector zien we bereidheid om te delen en van elkaar te leren. Daarom interviewen we bestuurders en onderwijsprofessionals over hoe zij omgaan met de situatie en vragen naar hun zorgen en tips voor collega’s.


   Besturen in crisistijd 

   Esther Kopmels, voorzitter van de Raad van Bestuur bij PCBO Apeldoorn, verwacht dat het onderwijs een lange overgangsfase tegemoet gaat met landelijke voorschriften.


   Les op afstand

   Scholengroep Dynamiek doet het zo (Mieke Engelbertink, Scholengroep Dynamiek) Over creativiteit en flow in crisitijd.


   Besturen in crisistijd 

   ‘Wij profiteren nu van onze investering in samenwerking’ (Sylvia Veltmaat, Flores) Over hoe bij Flores alle chromebooks over de scholen werden herverdeeld.


   Les op afstand

   Scholenstichting KPOA doet het zo (René van den Broek, Scholenstichting KPOA) Over het verder gaan met leerlijnen en leerdoelen.

   In en om de school

   Posters met richtlijnen en gedragsregels omtrent het coronavirus

   Er zijn posters ontwikkeld voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. Deze posters geven richtlijnen voor leerlingen, ouders en medewerkers over thema’s als hygiëne en afstand tot elkaar. Ook zijn er gedragsregels ten aanzien van het halen en brengen van leerlingen en het gebruik van het schoolplein in opgenomen. Scholen kunnen de posters downloaden en uitprinten en/of digitaal onder ouders verspreiden.

   Regulier basisonderwijs
   Download de poster voor op school
   Download de poster voor ouders

   Speciaal (basis)onderwijs
   Download de poster voor op school
   Download de poster voor ouders

   De school is weer open: uitleg coronavirus op school in eenvoudige taal
   Download de poster voor op school


   Extra maatregelen voor bescherming kwetsbare kinderen

   Er wordt een aantal maatregelen genomen om kwetsbare kinderen extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school kunnen gaan. Lees hierover ook meer in ons nieuwsbericht over onderwijs op afstand, de rol van gemeenten, overgang po naar vo en kinderen voor wie thuis geen veilige omgeving is. School en Veiligheid publiceerde een artikel om onveilige thuissituaties te herkennen, met name seksueel geweld.

   Poster aanvullende maatregelen

   De scholen zijn open voor opvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Daarbij is het van belang dat de richtlijnen van het RIVM goed worden nageleefd, om ieders gezondheid te beschermen. De PO-Raad heeft een poster ontwikkeld met de aanvullende maatregelen. Hang deze op in de school, zo zorgen we samen voor een gezonde omgeving.

   Download de poster hier.
   Pdf
   143 KB
   02-04-2020
   Datum: 
   02-04-2020

   Gebouwbeheer tijdens coronacrisis

   Ruimte-OK heeft een beknopte handreiking ontwikkeld voor het omgaan met gebouwbeheer tijdens de coronacrisis. Als de school nog steeds in gebruik is voor noodopvang van leerlingen is het bijvoorbeeld belangrijk voldoende te ventileren. Zie voor meer tips over onder andere ventilatie en verwarming de handreiking.


   Eindtoets

   Scholen nemen dit jaar geen eindtoets af bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister Arie Slob. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school. Lees verder.


   Centraal Examen

   Het centraal examen gaat niet door in 2020. Leerlingen kunnen dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo zonder vertraging doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten. Lees verder in het nieuwsbericht of de brief van OCW d.d. 24 maart over de gewijzigde aanpak.


   Gespreksleidraad KO

   Samen met de organisaties in de kinderopvang hebben we aan een gespreksleidraad gewerkt met tips over hoe scholen samen met hun BSO-partner tot een goede dagindeling kunnen komen waarbij er een goede balans is tussen wat werkt voor leerlingen, ouders, school en kinderopvang.

   Vereniging PO-Raad

   Evenementen afgelast

   Alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast. De aankomende periode kijken we met de collega's en de leden of en hoe we sommige van die bijeenkomsten (digitaal) doorgang kunnen laten vinden.

   Zodra we hier meer over weten, stellen we je uiteraard op de hoogte.

   Kantoor gesloten

   Het kantoor van de PO-Raad is vanaf donderdag 19 maart tot nader order gesloten. De medewerkers werken vanuit huis door. Dit geldt ook voor onze receptiemedewerkers. Hierdoor kan het zijn dat de PO-Raad minder goed bereikbaar is de komende weken. Je kunt ons goed bereiken via mail. Hier kun je contactopnemen met onze collega's.

   Toch nog vragen?

   De Rijksoverheid heeft een speciaal corona telefoon-nummer: 0800-1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM. Het RIVM adviseert scholen contact te houden met de regionale GGD.

   Regelmatig versturen we een update per mail aan onze leden met het laatste nieuws met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tevens is een peiling uitgezet onder besturen en organiseren we belrondes om goed zicht te krijgen waar leden tegenaan lopen. Denk hierbij aan hoe noodopvang vormt krijgt, hoe het gaat met kwetsbare kinderen, de samenwerking met kinderopvang, gemeenten, zorgpartners. Die input nemen we telkens mee in onze overleggen met OCW.