De school kan het niet alleen

Er zijn veel partijen betrokken bij het leven van jonge kinderen. In de eerste plaats ouders, maar ook gemeenten, kinderopvang, peuterspeelzalen, zorginstellingen en cultuur- en sportorganisaties hebben naast het onderwijs een rol in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Ouders

Partnerschap is het sleutelwoord in de relatie tussen ouders en school. De ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Zoals in elke relatie hoeven zij het niet altijd met elkaar eens te zijn: Het gaat erom dat ze wederzijds respect, begrip en vertrouwen hebben. Goede communicatie is daarbij essentieel. Ouders en school moeten samenwerken vanuit het belang van het kind.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn belangrijke partners in het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn voor jonge kinderen. In de vroegste jaren van een kind zorgen zij voor een veilige, pedagogische en ontwikkelrijke omgeving voor kinderen en stellen zij ouders in staat om werk en zorg te combineren. Ook verzorgen zij vanaf de peuterleeftijd voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen die een risico lopen op een taalachterstand.

Gemeenten

Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voor- en vroegschoolse educatie in hun gemeente voor kinderen die een risico lopen op een taalachterstand. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het onderwijsachterstandenbeleid in een regio, zijn gemeente en schoolbesturen verplicht om met elkaar afspraken te maken over vve (Lokaal Educatieve Agenda). Sinds 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en hebben zij de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. De verbinding met het onderwijs is in het kader van vroeg signaleren, kindnabije ondersteuning en passend onderwijs van groot belang.

Zorg

Scholen hebben een belangrijke signaleringsfunctie voor kinderen die extra zorg nodig hebben. In het kader van passend onderwijs, maar ook bij problemen in het gezin. Scholen die samenwerken met zorgaanbieders ervaren dat kinderen sneller de juiste zorg krijgen, dichtbij het kind georganiseerd. Daar profiteert iedereen van mee. 

BSO, cultuur- en sportorganisaties

In de vrijetijdsbesteding van jonge kinderen spelen buitenschoolse opvang en cultuur- en sportorganisaties een belangrijke rol. Samenhang in het aanbod en praktische afstemming van deze organisaties onderling en in samenwerking met de school, zorgt dat het binnen- en buitenschoolse aanbod op elkaar aansluit en zo op verschillende inhoudsgebieden een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen ontstaat.