Nieuws

Denk mee over overhead voor 'Schoolbesturen op de kaart'

Wat verstaan we precies onder overhead? En wat is een ideale omvang van de overhead in een schoolorganisatie? Dát willen we verder uitzoeken en inzichtelijk maken. Zodat we als sector kunnen laten zien hoe we met overhead omgaan en waar de middelen voor overhead aan worden besteed. Meld je aan voor een pilotbijeenkomst en denk mee.

Op schoolbesturenopdekaart.nl kun je benchmarken op diverse thema’s. Op het thema overhead zijn de afgelopen jaren al verkenningen uitgevoerd. Het onderwerp wordt op korte termijn toegevoegd aan het dashboard. Om te bepalen hoe we dit onderdeel zo goed mogelijk kunnen vormgeven binnen het dashboard, en te ontdekken welke kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overhead daarin een plek moeten krijgen, organiseren we een pilotsessie. 

De pilotbijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 10 juni, van 14.00 tot 16.30 uur bij de PO-Raad in Utrecht en is bedoeld voor schoolorganisaties in het primair onderwijs. Wil je deelnemen? Stuur dan vóór 15 mei een mail naar Bianca Wieman.

Wat gaan we doen?

Met behulp van voor deze gelegenheid door de schoolorganisaties zelf verzamelde data, maken we samen een analyse van de omvang van de overhead van de schoolorganisaties die meedoen aan de pilot. We vergelijken de data met de gegevens van de sector. In de pilotsessie gaan we aan de hand van deze analyse 'benchlearnen' en met elkaar in gesprek om te onderzoeken of het mogelijk is om naast de kosten/omvang van de overhead, ook de baten/kwaliteit van de overhead in kaart te brengen. Dit omdat een lage of hoge overhead niet zonder meer kan worden aangemerkt als wenselijk of onwenselijk. Als we zowel de omvang als de baten/kwaliteit van de overhead in kaart kunnen brengen, hebben schoolorganisaties straks een instrument om een goed verantwoordingsgesprek te kunnen voeren. Dan kunnen ze laten zien hoeveel de overhead kost en ook wat het oplevert.

Om de benchmarkanalyse te kunnen uitvoeren zal je -voorafgaand aan de workshop- aan de hand van een aangeleverd format gegevens van jouw schoolorganisatie over overhead moeten verzamelen, deze gegevens neem je mee naar de sessie.

Benchmarken en benchlearnen

Schoolbesturenopdekaart.nl is het platform waar schoolorganisaties in het funderend onderwijs kunnen ‘benchmarken’ en ‘benchlearnen’. Zij kunnen van en met elkaar leren met behulp van cijfers en data. Het spiegelen van de eigen resultaten aan die van andere organisaties dient daarbij als basis voor ontwikkeling en verbetering. Zo krijgen we met elkaar inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead binnen schoolorganisaties. Dat inzicht kan vervolgens worden ingezet bij het bijsturen van, of het afleggen van verantwoording over, het beleid van schoolorganisaties.

Kinderen achter de computer in de klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten