Digitale systemen

ICT kan leerlingen helpen om te leren, maar ICT kan de school ook administratief werk uit handen nemen en bureaucratie helpen tegengaan. Naast digitale systemen die scholen gebruiken voor het verwerken van leerlinggegevens en het maken van roosters, zijn er bijvoorbeeld ook leerlingvolgsystemen, de Overstapservice Onderwijs en Basispoort als veel gebruikte digitale systemen.

Leerlingvolgsystemen

Leerlingvolgsystemen maken het de school mogelijk de vorderingen van leerlingen makkelijk te volgen. De computer laat zien hoe een leerling zich ontwikkelt en hoe hij zich daarbij verhoudt tot zijn klasgenoten. Er zijn diverse leerlingvolgsystemen beschikbaar. Scholen kunnen zelf kiezen welk systeem het beste bij hen past. De PO-Raad doet daarover geen uitspraken.

Overstapservice Onderwijs (OSO)

Om de informatie-uitwisseling tussen po en vo over leerlingen te verbeteren, heeft de PO-Raad samen met de VO-raad het initiatief genomen voor Overstapservice onderwijs (OSO). Met OSO kunnen scholen leerlinggegevens eenvoudig digitaal overdragen op het moment dat een leerling overstapt naar een andere school: van primair naar voortgezet onderwijs maar ook binnen het po of vo.

Basispoort

Basispoort is de zogenoemde digitale toegangspoort tot veel digitaal lesmateriaal. Het is een voorziening van twee distributeurs en vijf educatieve uitgeverijen die het scholen makkelijker maakt bij hun digitale leermiddelen te komen. Sinds 2013 zijn zij voor gebruik van veel digitale leermiddelen aangewezen op Basispoort. Daarmee hoeven ze nog maar één keer in te loggen om bij hun lesmateriaal te komen in plaats voor ieder leermiddel opnieuw.

Wat doet de PO-Raad?

Kennisnet beheert OSO namens de PO-Raad en VO-raad. Namens de sector overlegt de PO-Raad regelmatig met Basispoort over bijvoorbeeld gebruikersovereenkomsten en privacy die ermee is gemoeid. Voor andere digitale systemen geldt dat de PO-Raad schoolbesturen wijst op de mogelijkheden die er zijn. Scholen kiezen zelf de systemen die zij willen inzetten.
Met ondersteuning van Kennisnet worden daarnaast standaarden en programma’s van eisen ontwikkeld voor het goed en veilig gebruik van deze systemen. Verder is het is de bedoeling dat op termijn alle dienstverleners van digitale systemen die scholen inzetten deel uit gaan maken van het convenant Privacy en de modelbewerkersovereenkomst daarop zal worden aangepast/uitgebreid. (Zie ook informatie over Privacy.)

Meer weten?

Voor meer informatie over OSO kunt u hier verder lezen of naar de website gaan van Overstapservice Onderwijs. Voor overige vragen kunnen leden van de PO-Raad contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Om de ontwikkelingen van nieuwkomers in het basisonderwijs goed te kunnen volgen ontwerpt LOWAN in samenwerking met het bedrijf Cedin het online volgsysteem DrieDee Plus. Resultaten van nieuwkomers worden in DrieDee Plus op verschillende niveaus gemonitord: op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau. De gegevens zijn eenvoudig over te dragen naar een vervolgschool.

  • Draagt u bij het overstappen van leerlingen naar een andere school hun gegevens digitaal over? En gebruikt u of een van uw scholen daarbij het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD)? Dan is dit bericht voor u belangrijk. Vanaf 1 januari 2017 is DOD hiervoor namelijk niet langer beschikbaar. PO-Raad en VO-raad raden scholen en hun besturen daarom aan over te stappen op de Overstapservice Onderwijs (OSO).

  • Net als in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zal het gebruik van het digitaal verzuimregister in het primair onderwijs verplicht worden gesteld. Het register moet het relatief verzuim en het aantal thuiszitters beter in beeld gaan brengen. Vanaf 1 januari 2017 zullen basisscholen en sbo-scholen in een aantal gemeenten proefdraaien met het register.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Klopt het dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs geen burgerservicenummers mogen opslaan?

    Het is helaas juist dat samenwerkingsverbanden geen Persoons Gebonden Nummer (BSN/Onderwijsnummer) van leerlingen mag opslaan. Dit is in de wet passend onderwijs niet geregeld. Voor het gebruik van het PGN is een expliciete wettelijke grondslag nodig. In de memorie van toelichting van de wet “Integratie lwoo en pro in passend onderwijs” wordt aangegeven dat het gebruik van het BSN door een swv niet is toegestaan:

    “Alleen de school mag gebruik maken van het Burger Service Nummer (BSN), daarom is bij passend onderwijs besloten om samenwerkingsverbanden geen gebruik te laten maken van het BSN. [...] Net als bij het beoordelen van de zware ondersteuning in passend onderwijs zullen samenwerkingsverbanden geen gebruik maken van het BSN bij het beoordelen of een leerling is aangewezen op het lwoo of toelaatbaar is tot het pro.” (TK 33106 p. 25)

    De PO-Raad is met OCW in overleg om het gebruik van het PGN in de contacten tussen scholen en swvn alsnog te regelen. Dat vraagt een wetswijziging en dat neemt de nodige tijd in beslag.