Nieuws

Een nieuw jaar met nieuwe regels en ontwikkelingen

Vanaf 1 januari gelden er enkele nieuwe ‘regels’ in het primair onderwijs. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en andere ontwikkelingen waar de PO-Raad je graag over informeert.

  • Deze week wordt naar verwachting het cao-akkoord voor het primair onderwijs getekend. Dat betekent onder andere dat de salarissen van alle medewerkers met ingang van 1 januari 2020 structureel worden verhoogd met 4,5%. Volgende maand krijgen alle medewerkers (twee) eenmalige uitkeringen. Schoolbesturen moeten voor 1 augustus de functiebeschrijvingen voor directeuren, adjuncten en onderwijsondersteunend personeel actualiseren. Vanaf 1 februari spannen alle schoolbesturen zich in om tijdig afspraken te maken over het begeleiden van boventallige medewerkers naar een andere baan, bij voorkeur binnen de sector. Met deze ‘van werk naar werk’-begeleiding komt het recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te vervallen. Meer informatie (voor leden) is te vinden op mijn.poraad.nl. Voor niet-leden komt er deze maand meer informatie op de website van de PO-Raad.
  • In de kerndoelen is vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan techniekonderwijs. Zo moeten leerlingen leren ‘onderzoek te doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen’ en leren ze ‘oplossingen ontwerpen voor technische problemen’. Om het tekort aan technici op de arbeidsmarkt terug te dringen, hebben verschillende organisaties, waaronder de PO-Raad, in het Techniekpact ambities geformuleerd voor meer techniek in het onderwijs. Een van de ambities is dat in 2020 alle leerlingen structureel Wetenschap & Technologie aangeboden krijgen. Het gaat dan vooral om onderzoekend- en ontwerpend leren. Dat moet vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken verder vergroten. Scholen die hierbij handvatten kunnen gebruiken, kunnen bij SLO terecht voor een leerlijn, of op de website van het Techniekpact.
  • De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is in werking getreden. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de mogelijkheden van ontslag door de werkgever. Met de Wab is er een cumulatiegrond in het ontslagrecht geïntroduceerd. Lees meer in dit artikel
  • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft belangrijke gevolgen voor het openbaar onderwijs. Vanaf nu is het arbeidsrecht van toepassing op werknemers in het openbaar onderwijs. Uitgangspunt is dat voor hen dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs. Lees meer in dit artikel.
  • De inschrijfperiode voor de subsidie regionale aanpak personeelstekort loopt van 1 februari tot 1 maart 2020. Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. De regeling is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort uit 2019. Schoolbesturen kunnen samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen. Hierin staat beschreven wat zij in hun regio gedurende de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 gaan doen om het lerarentekort aan te pakken. Zij kunnen daarbij aansluiten bij al bestaande initiatieven en activiteiten. De subsidie wordt gebruikt voor het tot stand brengen van samenwerking in nieuwe regio’s of voor het versterken en verbreden van de samenwerking bij bestaande regio’s. Van 1 februari 9:00 uur tot en met 1 maart 2020 kun je online een aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.
  • De Wet Register Onderwijsdeelnemers treedt waarschijnlijk dit jaar in werking. Basisscholen krijgen via BRON en/of DUO gegevens van oud-leerlingen in het eerste tot en met het derde leerjaar van de middelbare school. Zo kunnen zij onder meer zien of hun schooladvies passend was. Scholen voor voortgezet onderwijs hoeven daarmee zelf de gegevens niet meer te leveren: dat doet DUO straks voor hen.
  • De Regeling tegemoetkoming opleidingsscholen uit 2019 blijft gelden vanaf 01-01-2020. Er zijn momenteel nog geen wijzigingen doorgevoerd.
  • Ook voor internationaliseringsactiviteiten zijn dit jaar weer diverse subsidies aan te vragen. Check het op de website van Nuffic