Nieuws

Eindadvies #Onderwijs2032: Scholen en schoolbesturen moeten nu de regie krijgen

De PO-Raad is positief over het eindadvies van het platform Onderwijs2032 over de verkenning naar herijking van de kerndoelen. Scholen en schoolbesturen moeten nu de regie krijgen om verder vorm te geven aan de opdracht voor toekomstbestendig onderwijs. De PO-Raad hecht eraan dat het gesprek over de toerusting van de leerlingen voor hun toekomst vooral door en met de mensen uit het onderwijs wordt gevoerd.

De PO-Raad vindt dat het advies van het platform Onderwijs2032 onder leiding van Paul Schnabel een goede richting geeft om toekomstbestendig onderwijs te realiseren in het basis- en speciaal onderwijs. De sectororganisatie is met name positief over de aandacht voor persoonsvorming in samenhang met sociale- en maatschappelijke ontwikkeling en kwalificatie voor alle aspecten van het leven in het onderwijs van de toekomst. Naast ‘wat wil ik worden’ komt er in het onderwijs meer aandacht voor ‘wie wil ik worden’. Ook de relevantie van het beter benutten van de digitale wereld staat buiten kijf.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat bij de verdere uitwerking ook aandacht is voor de afstemming tussen scholen en de omgeving, zoals kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, gemeenten, naschoolse opvang en voortgezet onderwijs. Vanuit de onderwijsopdracht en een gemeenschappelijke visie kunnen scholen beter uitvoering geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid om kinderen optimaal te laten leren en ontwikkelen.

Essentieel voor het primair onderwijs nu en in de toekomst is dat scholen en schoolbesturen voldoende ruimte en voldoende middelen hebben om het onderwijs voor hun leerlingen op maat te kunnen realiseren. Het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om de opleiding en professionele vaardigheden van de collega’s evenals goede faciliteiten zoals bijvoorbeeld een goede digitale infrastructuur. Bovendien moeten we de komende jaren ook het stelsel kritisch onder de loep nemen.

In het Bestuursakkoord dat de PO-Raad in 2014 met het kabinet afsloot, staat de ambitie om via een brede dialoog te komen tot een herijking van de kerndoelen. De PO-Raad heeft meegedacht over de invulling en uitvoering van deze ambitie en wil ook in de vervolgfase een ondersteunende en stimulerende rol spelen.