Aanpak lerarentekort

Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leraren. De PO-Raad dringt aan op extra investeringen in het primair onderwijs, zodat het leraarsvak aantrekkelijker wordt voor huidige én potentiële leraren.

Feiten lerarentekort

Het primair onderwijs dreigt in 2022 een tekort te hebben van 4.100 voltijds leraren en schoolleiders. Dit tekort kan oplopen tot 11.000 voltijdsbanen in 2027.

 

Ongeveer een kwart van de leraren in het primair onderwijs is ouder dan 55 jaar en nadert het pensioen. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald en die trend zet naar verwachting door. 

 

Een aantal regio's heeft al last van een tekort aan beschikbare invallers. De voorspelling is dat vrijwel alle regio’s de komende jaren te maken krijgen met groeiende lerarentekorten in het basis- en speciaal onderwijs.

Zie ook Regionale Arbeidsmarktramingen

 

Terugdringen lerarentekort

De inzet van de PO-Raad op het terugdringen van het lerarentekort is niet alleen gericht op de korte termijn maar draagt bij aan de lange-termijn doelstellingen. De PO-Raad pleit voor een strategische insteek gericht op de instroom, doorstroom en uitstroom van de medewerkers.

INSTROOM

Vergroten van de instroom in opleiding en beroep

 • Vergroten aantrekkelijkheid opleidingen door meer maatwerk en meer kwaliteit
 • Nieuwe en verbeterde routes naar het leraarsberoep, zoals:
  • universitaire bachelor
  • verbeterde zij-instroomroute;
 • Aanboren stille reserves (zoals mensen die tijdens krimp hun baan verloren);
 • Gezamenlijk beroepsbeeld ondersteunt schoolbesturen zodat ze meer in de lead zijn in het gesprek met de opleidingen;
 • Stimuleren diversiteit in opleidingen om ook andere doelgroepen aan te trekken. 

DOORSTROOM

Verhogen van de aantrekkelijkheid beroep

 

Verbeteren van de aantrekkelijkheid en dus het imago van het beroep om leraren te werven voor het beroep en te behouden voor de school en de sector door:

 • Verbeteren imago sector en beroep;
 • Verbeteren van het HR-beleid;
 • Vergroten van de professionele ruimte (professioneel statuut);
 • Verhogen van de werktijdfactor/flexibiliseren van de inzet /inzet ouderen;
 • Onderwijsinnovatie, vernieuwing onderwijsorganisatie.

UITSTROOM

Verminderen van ongeplande uitstroom en uitval

 

 • Lobby voor meer salaris en minder werkdruk;
 • Verbeteren van het loongebouw;
 • Meer carrièreperspectief;
 • Aanpakken werkdruk in teams;
 • Terugdringen ziekteverzuim.

Vraag & Antwoord zij-instroom
Bekijk de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot zij-instroom.
Heeft u zelf nog een suggestie voor een vraag & antwoord? Mail deze dan naar Maarten Lamé

OPLOSSINGEN VOOR HET LERARENTEKORT ONDER DE LOEP

Vanuit de sector, in de media en in de politiek duiken verschillende oplossingen voor het lerarentekort in het primair onderwijs op. De PO-Raad verzamelt en analyseert enkele van deze ideeën:

---------------------------------------

Zij-instroom

Het bevorderen van zij-instroom is een belangrijke maatregel tegen het lerarentekort, maar voor het bewerkstelligen van voldoende zij-instroom is alleen het verbreden of verbeteren van de regeling niet genoeg.

Lees het volledige artikel

 

---------------------------------------

Unitonderwijs

Unitonderwijs is niet hetzelfde als klassen bij elkaar voegen, zodat je met minder leraren af kan. Door naast de leraar andere krachten en expertise in te zetten, kan de leraar zich wel beter beperken tot zijn kerntaak, het lesgeven aan leerlingen.

Lees het volledige artikel

---------------------------------------

Instroomeisen pabo

'Verlaag de instroomeisen van de pabo, zodat de toestroom van aspirant-leraren groter wordt.' Onverstandig voor de kwaliteit van lerarenopleidingen, vindt de PO-Raad. Het aanbieden van meer opleidingsroutes naar het lerarenberoep is wél een goed idee. 

Lees het volledige artikel

Gratis opleiding

‘Betaal studenten die minimaal vijf jaar in het onderwijs blijven werken hun studieschuld terug.’ Prima plan om hiermee meer studenten te trekken, maar het is niet de enige knop waar we aan moeten draaien om het lerarentekort te verminderen.

Lees het volledige artikel

 

--------------------------------------

Van deeltijd naar voltijd

Vrijwel nergens ter wereld werken zoveel leerkrachten parttime als in Nederland. Met het oog op het hard oplopende lerarentekort, verdient ook de gedachte ‘alle deeltijders een dag extra aan het werk’ een check: hoe haalbaar is dit eigenlijk? En gaat het helpen?

Lees het volledige artikel

Paden naar Leraarschap

Het Centraal Planbureau heeft een notitie gemaakt met de verschillende paden naar leraarschap. De notitie maakt onderdeel uit van het overkoepelende project Monitor Impuls Leraren Tekortvakken dat het Centraal Planbureau uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees de notitie

Magazine over aanpakken lerarentekorten

Het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs heeft in mei 2017 een online magazine gepresenteerd over aanpakken van lerarentekorten. Steeds meer scholen kampen met een tekort aan leerkrachten en dat gaan zij, vaak zeer gedreven, op verschillende manieren te lijf. Bijvoorbeeld met: herintreders, invalkrachten, zij-instromers, convenanten met pabo’s en regionale samenwerking. In het online themamagazine ‘Gezocht: leerkracht!’ leest u meer over:

 • wat scholen allemaal ondernemen om voldoende goed opgeleide leraren te werven en aan zich te binden;
 • hoe lesgeven voor zij-instromer Guido precies uitpakt zoals hij hoopte;
 • hoe herintreders, volgens P&O’er Tom Dolleman en herintreder Alex van der Werf, helpen het lerarentekort te verzachten;
 • juf Kiet en hoe zij na 42 jaar nog steeds met veel passie voor de klas staat.

Laat deze en vele andere verhalen een inspiratiebron voor u zijn.

Lees het magazine