Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

Drie samenwerkingsverbanden, bestaande uit schoolbesturen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten, krijgen subsidie via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek primair onderwijs’. Doel van deze werkplaatsen is om in een tweejarige pilot te bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek.

Werkplaats Amsterdam - I AM Education
De werkplaats uit Amsterdam gaat aan de slag met het thema diversiteit. Door het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek wordt praktijkrelevante kennis ontwikkeld over de vaardigheid van leerkrachten, lesinhoud en schoolvisie. Hiermee kan de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit vergroot worden. Ook willen zij een effectieve structuur creëren op het gebied van onderzoek en schoolontwikkeling, die ten goede komt aan de kwaliteit van het basisonderwijs.

Deelnemende partijen
De werkplaats bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) en de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut.

Bezoek de website van I AM Education

Werkplaats Utrecht
De werkplaats uit Utrecht richt bij 15 basisscholen leergemeenschappen in, bestaande uit leerkrachten, alpo/pabostudenten en Utrechtse wetenschappers die als team praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Deze leergemeenschappen richten zich o.a. op burgerschapsvorming, tweetalig onderwijs en hoogbegaafdheidsdidactiek. Per basisschool wordt een ‘broker’ aangesteld. Dit zijn voornamelijk leerkrachten die een master volgen of promotieonderzoek doen. De ‘brokers’ fungeren als verbindende schakel tussen onderwijs en onderzoek.

Deelnemende partijen
De werkplaats bestaat uit drie Utrechtse schoolbesturen (KSU, PCOU en SPO Utrecht), twee lerarenopleidingen voor het PO (HU, Marnix Academie), de Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek.

Werkplaats Tilburg - POINT
De werkplaats uit Tilburg draagt de naam POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) en gaat aan de slag met passend onderwijs - het signaleren en passend begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen in de klas. Onder andere door inzicht te verwerven in vroege predictoren om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te detecteren. Maar ook het tegengaan van onderpresteren van leerlingen en door hen gemotiveerd te houden. POINT is ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de vraag of methodieken voor (hoog)begaafde leerlingen ook bevorderlijk zijn voor de motivatie en prestaties van andere leerlingen.

Deelnemende partijen
De werkplaats bestaat uit twee schoolbesturen (Stichting OPMAAT en Stichting BOOM) en samenwerkingsverband Plein013, Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Universiteit Utrecht, Tilburg University en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Bezoek de website van POINT

Flankerend onderzoek

Parallel aan de pilot loopt een flankerend onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van Oberon en de Universiteit Utrecht. Zij volgen de werkplaatsen en bekijken een dergelijke samenwerking in breder verband. Dit onderzoek leidt onder andere tot aanbevelingen voor toekomstige beleid omtrent onderwijsonderzoek in en met het onderwijs.

Contact

Voor meer informatie over de werkplaatsen kunt u contact opnemen met:Gea Spaans
Landelijk projectleider
06-51 87 22 23
Stuur een e-mail

Agenda

Komend

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Archief

Werkbezoek ministerie België aan werkplaats Tilburg

22 maart 2017

Studiedag werkplaats Tilburg: hoe haal je het in je hoofd, to the point

27 maart 2017 - meer info en aanmelden

Mini-EAPRIL 2017 Amsterdam: Verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs

7 april 2017 - meer info en aanmelden