Nieuws

Handreiking geeft tips over communicatie tussen GMR en MR

Het initiatief Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd: Communicatie tussen GMR en MR. De handreiking biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking is tevens een aantal praktische voorbeelden opgenomen.

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is geformuleerd waar een GMR zich mee bezighoudt en wat het werkterrein van de MR is. Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR’en is een goede communicatie tussen de raden belangrijk. De Wms geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren en in de praktijk blijkt dat het contact tussen GMR en MR’en niet altijd soepel verloopt. In de nieuwe handreiking krijgen medezeggenschapsraden een aantal tips en suggesties hoe beide partijen vorm en inhoud kunnen geven aan de onderlinge communicatie.

Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, en richt zich op medezeggenschapsraden en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Klik hier voor de eerdere handreikingen die vanuit het project zijn gepubliceerd.