Nieuws

Internetconsultatie over Instemmingsrecht (G)MR begroting

Vlak voor de zomer is het wetsvoorstel Instemmingsrecht (G)MR hoofdlijnen begroting gepubliceerd. Betrokkenen kunnen reageren via een internetconsultatie. De consultatie staat open tot 11 september aanstaande.

Het wetsvoorstel regelt vier zaken:

  1. De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  2. De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting horend bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  3. Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel wordt op dit moment één keer in de vier jaar vastgesteld met advies van de (G)MR.
  4. De (G)MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Onderwijs is teamsport en daarom draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij aan goed onderwijs. Goede medezeggenschap is nodig voor een onderwijsorganisatie en belangrijk bij het creëren van draagvlak. Goed besturen kan niet zonder goede medezeggenschap. Hoewel de PO-Raad de basisdoelen van deze voorgestelde wetswijziging begrijpt, valt het op dat het niet altijd even helder is dat het hier gaat over instemming van de GMR op de begroting op bestuursniveau. Daarnaast willen wij graag verheldering van wat er verstaan wordt onder de hoofdlijnen van de begroting, waarbij de praktijk van scholen en besturen leidend zou moeten zijn.

Over deze, en andere punten treden wij in overleg met OCW. Maak ook uw mening kenbaar, of lees alvast de ingestuurde reacties op de internetconsultatie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten