Nieuws

Kabinet adviseert samenwerking kinderopvang en onderwijs

Gebaseerd op het vorige jaar uitgebrachte advies over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs verscheen deze week een officiële  kabinetsreactie. De dertien adviezen van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs zijn door het zittende kabinet nog eens goed tegen het licht gehouden.

Verder zijn de adviezen voorzien van commentaar en tips om de samenwerking tussen de partijen in het veld te bevorderen en stimuleren. Het kabinet noemt de adviezen van de Taskforce ‘gedegen en zeer goed leesbaar.’

Hieronder een samenvatting van de adviezen met bijbehorende kabinetsreactie.

 1. Pedagogisch curriculum. Het kabinet onderschrijft het belang van een doorlopende leer- en ontwikkellijn en benadrukt dat een doorlopend pedagogisch curriculum hieraan bij zou kunnen dragen. Daarmee doelt het kabinet op het beter laten aansluiten van het curriculum van de kinderopvang op het curriculum van het onderwijs. In het kader hiervan is het Bureau Kwaliteit Kinderopvang gevraagd vanuit haar kennis over de doelgroepen 0-4 jaar en 4-12 jaar feedback te geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams voor het curriculum in het primair onderwijs die momenteel worden ontwikkeld.
   
 2. Partnerschap ouders. Het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind in de kinderopvang en bij de school en hiervan te blijven investeren, wordt door dit kabinet onderschreven. Het advies van de Taskforce om het item ‘communicatie met ouders’ toe te voegen aan de website van Scholen op de Kaart is opgevolgd door de PO-Raad.
   
 3. Gezamenlijke organisatievisie. Cultuurverschillen tussen de kinderopvang en het onderwijs kunnen worden beslecht door een gezamenlijke (organisatie) visie te ontwikkelen. Het kabinet adviseert hiervoor uren vrij te maken en afspraken te maken in de CAO. Het kabinet wijst erop dat deze verantwoordelijkheid primair bij de sociale partners ligt. De PO-Raad werkt samen met partners uit kinderopvang en welzijn aan een inventarisatie van verschillen en overeenkomsten in de CAO’s.
   
 4. Interprofessionele teams. Een ander middel om cultuurverschillen te overbruggen is door te werken met interprofessionele teams, waarbij professionals uit de kinderopvang, jeugdhulp en het onderwijs meer gaan samenwerken en daarnaast hun expertise en vaardigheden uit de verschillende beroepspraktijken inbrengen. PACT voor Kindcentra is actief op dit terrein; hier sluiten de PO-Raad en partners uit kinderopvang en welzijn bij aan.
   
 5. Digitaal educatief dossier. Door kinderen digitaal te volgen in hun ontwikkelproces kan inzichtelijk worden gemaakt welke informatie nodig is om een goede doorlopende leerlijn aan te bieden aan kinderen tussen de nul en twaalf jaar. Het Kabinet onderschrijft het belang van een digitaal dossier, maar vindt wel dat deze opdracht eerst verder onafhankelijk onderzocht moet gaan worden middels een inventarisatie naar de benodigde en gewenste informatie voor een dergelijk dossier. Met de branchepartijen uit onderwijs, opvang en welzijn is afgesproken dat er geen landelijk systeem van bovenaf wordt opgelegd.  
   
 6. Betere verspreiding van kennis. Veldpartijen uit onderwijs, opvang en welzijn hebben afgesproken hun netwerken en communicatiekanalen in te zetten om de achterban te informeren over bestaande kennis en goede voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Daarnaast onderschrijft het kabinet het advies om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen de kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp.
   
 7. Verbindende rol gemeente. Gemeenten moeten volgens de Taskforce meer mogelijkheden krijgen om budgetten te ontschotten en/ of te bundelen, zodat de samenwerking tussen opvang en onderwijs wordt vereenvoudigd. Het kabinet onderschrijft het belang van meer en betere samenwerking tussen de verschillende veldpartners, maar is van mening dat hier momenteel voldoende ruimte voor is, met de gemeente als initiatiefnemer en regisseur. 
   
 8.  Structurele samenwerking. De Taskforce roept scholen, ouders en professionals uit kinderopvang en onderwijs op om structureel samen te werken. Het kabinet vindt dat het verankeren van de samenwerking van scholen en kinderopvangorganisaties vooral een taak van het veld is en niet van de Rijksoverheid. 
   
 9. Uitoefenen gezamenlijk toezicht. Naar aanleiding van geluiden uit het veld over dubbele toezichtlast roept de Taskforce de Inspectie van het Onderwijs en GGD GHOR Nederland op tot gezamenlijke inspectie op basis van een samenwerkingsprotocol. De Inspectie en GGD GHOR Nederland zien geen aanleiding voor een vernieuwing van eerder gemaakte samenwerkingsafspraken uit 2015. Deze afspraken betreffen onder andere de uitwisseling van inspectiebevindingen. 
   
 10.  Btw-oplossingen. Een interdepartementale werkgroep (OCW, SZW en Financiën) heeft zich in opdracht van het kabinet toegelegd op het verkennen van btw-oplossingen voor samenwerkende kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen.  De werkgroep concludeert, net als de Taskforce, dat de Btw-problematiek moeilijk structureel op te lossen is in verband met Europese wet- en regelgeving. Het kabinet komt na de zomer met een handreiking waarin mogelijkheden binnen bestaande wet- en regelgeving staan beschreven om btw-lasten te voorkomen of verminderen.
   
 11. Gezamenlijke huisvesting. Veel samenwerkende scholen en kinderopvangorganisaties zijn gezamenlijk gehuisvest. De Taskforce stelt dat de hybride situatie waarbij publieke en commerciële functies elkaar raken maar toch gescheiden moeten blijven, het lastig maakt om vanuit onderwijs en kinderopvang duurzaam in één gebouw samen te werken. Om gezamenlijk en duurzaam vanuit kinderopvang en onderwijs samen te werken, zijn veel scholen en kinderopvangorganisaties in één gebouw gehuisvest. De Taskforce stelt dat deze samenwerking wordt bemoeilijkt bij gezamenlijke huisvesting, doordat publieke en commerciële functies elkaar raken maar in de huidige wet- en regelgeving toch gescheiden moeten blijven. Het kabinet is van mening dat er bij een gezamenlijke huisvesting al veel verschillende samenwerkingsvormen mogelijk zijn en wil hier geen verdere actie op ondernemen.

Advies 12 (maak een ontwikkel- en leercentrum mogelijk in wetgeving) en 13 (voer een basistoegangsrecht in) zijn volgens dit kabinet adviezen buiten het huidige wettelijke en financiële kader. ‘Ze vragen om stelselwijzigingen die het kabinet niet wenselijk vindt.’ Hier zal dan ook geen gevolg aan gegeven worden door het huidige kabinet.