Medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk binnen het onderwijs. Het is een vorm van georganiseerde tegenspraak waar je - als bestuur – informatie kunt uithalen. Medezeggenschap helpt ook bij het creëren van draagvlak. Kortom, goed bestuur kan niet zonder goede medezeggenschap.

In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Om de MR, het schoolbestuur en de schoolleiding hierin te ondersteunen, bestaat het programma Sterk Medezeggenschap.

Sterk medezeggenschap

Bij het programma Sterk Medezeggenschap kun je terecht voor:

Wet medezeggenschap op scholen

In de Wet medezeggenschap op scholen is vastgelegd dat alle scholen en samenwerkingsverbanden een Medezeggenschapsraad (MR) moeten hebben.

Volgens de regels moet een MR bestaan uit minstens twee leden (voor samenwerkingsverbanden) of minstens vier leden (voor scholen).  

MR overleg

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen staan in artikel 10 t/m 16 Wms. De plichten van het schoolbestuur staan in artikel 6 en 8. Dit zijn de belangrijkste:

  • Ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur
  • Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Instemmingsrecht bij plannen voor fuseren, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en/of het beleid om ouders te laten helpen op school
  • Het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school

Wat doet de PO-Raad?

Het programma Sterk Medezeggenschap is een initiatief van het ministerie van OCW. De PO-Raad werkt daarin samen met de VO-Raad, de vakbonden, het LAKS, VOO en Ouders&Onderwijs.

Ook houdt de PO-Raad schoolbesturen op de hoogte van ontwikkelingen rondom medezeggenschap en ondersteunen we bij het organiseren van goede medezeggenschap als schoolbestuur.

Soorten medezeggenschap

Er zijn verschillende soorten medezeggenschapsorganen. Elke school heeft een:

  • Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit een Personeelsgeleding (PMR) en een Oudergeleding (OMR)

Heeft een bestuur meerdere scholen, dan is er ook een:

  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een samenwerkingsverband (SWV) heeft een:

  • Medezeggenschapsraad (MR) - alleen als er personeel in dienst is
  • Ondersteuningsplanraad (OPR) - afgevaardigden van de MR’s van de scholen in het samenwerkingsverband

Ze hebben allemaal hun eigen taken, plichten en verantwoordelijkheden. Die staan uitgelegd op de website van Sterk Medezeggenschap.

Wat gebeurt er bij geschillen?

Het kan gebeuren dat een bestuur onenigheid heeft met de (P)MR of OPR. Daarvoor zijn scholen verplicht aangesloten bij de Landelijke Commissie voor geschillen Wms die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Lees meer over geschillen in het onderwijs

Vragen of contact

Meer informatie vind je op de websites infowms.nl of in de Wms. Ondersteuning voor scholen, schoolbesturen en MR-leden is te vinden op de website Sterk Medezeggenschap

Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.

Meer lezen?

> Lees het Advies van de Monitorcommissie 'Ruimte voor Medezeggenschap'.