Nieuws

Nieuwe handreiking ouderraadpleging

Tips nodig voor de organisatie van een ouderraadpleging? In de nieuwe handreiking Ouderraadpleging van projectgroep Versterking medezeggenschap vindt u een helder stappenplan en handige praktijkvoorbeelden.

Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht ouders te raadplegen. Bijvoorbeeld in het geval van een fusie of sluiting van de school, bij verandering van de grondslag, wijziging van de onderwijstijd en de regeling van de voor- en naschoolse opvang.

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) staat niet hoe de ouderraadpleging plaats moet vinden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van de raadpleging. De nieuwe handreiking geeft medezeggenschapsraden, directeuren en schoolbestuurders een aantal handige praktische handvatten.

De handreiking vindt u hier.

Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties en richt zich op medezeggenschapsraden en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.