Nieuws

Nog veel onduidelijk over adviesrecht medezeggenschapsraad over groepsgrootte

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over werkdruk en groepsgrootte gaf minister Slob (Onderwijs) aan dat hij wil dat de medezeggenschapsraad adviesrecht krijgt op het beleid van een school met betrekking tot groepsgrootte. De PO-Raad heeft een aantal vragen bij de aanpassingen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De sectororganisatie gaat graag in gesprek met minister Slob over de voorgenomen wetswijziging.

Nog veel onduidelijk

Er zijn nog veel zaken onduidelijk als het gaat om advies van ouders en leraren op het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Groepsgrootte is een thema dat lastig te isoleren is van andere gesprekken die al plaatsvinden binnen een schoolbestuur. Hoe verhoudt de wetswijziging zich bijvoorbeeld tot het meerjarenformatieplan, waarbij alleen de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR) instemmingsrecht heeft, en de begroting? En hoe moeten we de nieuwe wetgeving zien in het licht van de gesprekken die nu gaande zijn met de partners aan de onderhandelingstafel van de cao over onder andere het werkverdelingsplan? De PO-Raad wil deze vragen graag bespreken met minister Slob. De sectororganisatie is benieuwd naar de conceptvoorstellen van de toegezegde aanpassing van de Wet medezeggenschap op scholen.

Professionele dialoog

In de huidige cao voor het primair onderwijs is al vastgelegd dat de PGMR instemmingsrecht heeft met betrekking tot het meerjarenformatiebeleid. De PO-Raad vindt die professionele dialoog tussen schoolbestuurder en schoolteams van groot belang. In de gesprekken tussen leraren en schoolbestuurders moeten soms moeilijke keuzes worden gemaakt, onder meer door de ontoereikende bekostiging.