Nieuws

Onderzoek naar functioneren ondersteuningsplanraden

In opdracht van Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Samenwerkingsverbanden stellen één keer in de vier jaar een ondersteuningsplan op voor de aangesloten schoolbesturen. De OPR, bestaande uit ouders en leraren, heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Het rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’ geeft aanknopingspunten om de medezeggenschap van ondersteuningsplanraden te verbeteren.

Onderzoeker Joost Vreuls bezocht vijftien samenwerkingsverbanden en sprak met hen over de inrichting, organisatie, positie en ondersteuningsbehoefte van de OPR. In het rapport staan een aantal aanbevelingen voor Versterking medezeggenschap:

  • Werk aan de naamsbekendheid van Versterking Medezeggenschap onder OPR-leden. Aangeraden wordt meer actief informatie te verspreiden, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief, en dan niet alleen over medezeggenschap maar ook over passend onderwijs.
  • Er is behoefte aan een goed uitgewerkt ‘handvat’ om meer structuur aan te brengen in de (meerjaren-)jaarplanning en een handreiking met inhoudelijke vragen die de OPR kan stellen bij de bespreking van het ondersteuningsplan. Ook willen OPR-leden meer mogelijkheden hebben tot om van elkaar te leren.
  • Versterking medezeggenschap zou aandachtspunten moeten agenderen, zodat  beleidsmakers en andere relevante partners ertoe kunnen bijdragen dat de positie van de OPR wordt versterkt.

De PO-Raad voert op dit moment een gesprek met de sector over passend onderwijs binnen het primair onderwijs. Op de Algemene Ledenvergadering in november zijn een aantal besluiten genomen rondom de governance passend onderwijs.

Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten