Nieuws

VTOI-NVTK stelt code goed toezicht vast

De ALV van de VTOI-NVTK heeft een sectoroverstijgende code goed toezicht vastgesteld. Aanleiding hiervoor is een advies van een kwaliteitscommissie, die constateerde dat er bij raden van toezicht behoefte is aan een eigen normenkader voor het interne toezicht. Raden van toezicht die aangesloten zijn bij de VTOI-NVTK passen de code goed toezicht toe.

De Code Goed Toezicht is hier te vinden.

Voor besturen en intern toezichthouders in het primair onderwijs blijft de Code Goed Bestuur PO, die in 2020 herzien is, het richtsnoer voor het bestuurlijk handelen. De code goed toezicht kan worden gebruikt als vorm van verdieping voor het intern toezicht. Voor vragen hierover kun je terecht bij de juridische helpdesk.
 

Vergaderen