Nieuws

Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht naar de Kamer

Schoolbestuurders moeten voortaan benoemd worden op basis van een openbaar profiel en de positie van de medezeggenschap moet sterker worden. Dat is de kern van het wetsvoorstel 'Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen' die Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Naast de verplichting om de benoemingsprofielen van bestuurders voortaan openbaar te maken kiezen de bewindspersonen er vooral voor de positie van de MR te versterken. Dat doen zij onder meer door:

  • adviesrecht van de MR bij de vaststelling van de benoemingsprofielen van bestuurders;
  • adviesrecht van de MR bij benoeming en ontslag van bestuurders;
  • een verplichting voor het intern toezichtsorgaan om minimaal twee maal per jaar overleg te plegen met de MR;
  • een verplichte vergoeding van het bevoegd gezag voor kosten van scholing en rechtsbijstand van de MR.

Inspectie eerder geïnformeerd

Daarnaast wordt de intern toezichthouder verplicht de Inspectie van het Onderwijs te informeren bij een ‘risicovolle ontwikkeling van de onderwijsinstelling’. Wanneer hiervan precies sprake is, wordt nog nader gedefinieerd in een Algemene Maatregel van Bestuur. De politiek wil hiermee dreigende misstanden op scholen sneller signaleren en aanpakken. Aanleiding hiervoor zijn met name affaires in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.

Versterken van medezeggenschap

De PO-Raad is voor versterking van de medezeggenschapsraden, omdat zij een goede gesprekspartner en tegenkracht kunnen zijn voor het bestuur. Daarbij gaat het voor de PO-Raad vooral om versterking van de kwaliteit van medezeggenschap en niet zozeer om uitbreiding van de bevoegdheden. De PO-Raad pleit voor een zuiver onderscheid in rollen. Zij zou het onwenselijk vinden als MR-leden in de werkgeversrol terecht komen, zoals in het voorstel bij adviesrecht bij benoeming en ontslag van bestuurders het geval kan zijn. Dat is niet goed voor de bestuurbaarheid van de school, vindt de PO-Raad.

De PO-Raad is blij dat de bewindspersonen het advies van de PO-Raad hebben opgevolgd om de MR en de schoolbesturen vooraf afspraken te laten maken over kosten die de MR maakt voor scholing en rechtsbijstand.

Focus op kwaliteit van bestuur

Tegelijkertijd wil de PO-Raad stimuleren dat schoolbesturen de focus leggen op de kwaliteit van hun bestuur. De PO-Raad ondersteunt hen bij het vormgeven van goed bestuur met onder andere een Code Goed bestuur en lerende netwerken. Daarnaast hebben de leden op 11 juni jongstleden ingestemd met de inrichting van een bestuurlijk visitatiestelsel voor het primair onderwijs. Daarmee wil de PO-Raad bijdragen aan een cultuur van professionalisering en vertrouwen.

Meer over het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar in de Tweede Kamer besproken worden. De voorstellen zouden in augustus 2016 in werking kunnen treden.

De PO-Raad heeft in aanloop naar dit definitieve wetsvoorstel meerdere malen gepleit voor een sectorspecifieke benadering, zodat rekening wordt gehouden met de kleinschaligheid en bestuurlijke diversiteit in het primair onderwijs. 

De brief aan de kamer met het wetsvoorstel vindt u hier.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten