Nieuws

ALV PO-Raad werkt gezamenlijk aan uitwerking Strategische Agenda

De leden van de PO-Raad bespraken vandaag tijdens de ALV de koers en opzet van de nieuwe strategische agenda. De speerpunten hiervan werden gezamenlijk in groepen getoetst en uitgewerkt. ,,We willen een sterke PO-Raad die een belofte durft te doen aan de maatschappij", zei voorzitter Freddy Weima in zijn speech. 

Weima had ook aandacht voor de opnieuw toenemende gevolgen van corona voor de scholen en benoemde de verwachting dat een nieuwe onderwijsminister staat voor een gezamenlijk langetermijnbeleid voor ons onderwijs. Samen optrekken, met partners van binnen en buiten onze sector, is noodzakelijk om de grote opgaven voor de komende jaren te lijf te gaan, aldus Weima. En dat betekent ook wat voor onze vereniging: ,,Initiërend, uitnodigend en verbindend. Dat moeten we zijn de komende jaren. Landelijk, als vereniging, en lokaal en regionaal.” 

Tijdens de ALV lag de Koers en opzet van de Strategische agenda 2022-2026 op tafel. Die bevat vier speerpunten die zijn gebaseerd op gesprekken met ruim 400 leden, meer dan 200 leraren, schoolleiders, onderwijsondersteuners en regionale partners en bestuurlijke partners: 

  1. Beter onderwijs 
  2. Betere kansen 
  3. Beter werken 
  4. Versterken bestuurlijke professionaliteit 

Samen optrekken

Astrid Berendsen (bestuurder De Onderwijsspecialisten en AB-lid van de PO-Raad) vertelde dat de enorme betrokkenheid en passie van deelnemers aan de regiobijeenkomsten voorafgaand aan deze ALV, indruk op haar maakten. ,,We zijn een heel grote sector en we kunnen het verschil maken. Misschien doen we dat nog wel onvoldoende. De kracht en zin om de regie te nemen is aanwezig.” 

Na deze ALV gaat de ontwikkeling van de strategische agenda de volgende fase in: Naast het bestuur hebben zo’n 70 leden zich aangemeld om in werkgroepen de agenda verder uit te werken. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar strategischeagenda@poraad.nl. Zo werken we toe naar een definitieve agenda die in het voorjaar van 2022 met leden besproken wordt en in juni 2022 aan de ALV voorgelegd.  

Opvolging Anko van Hoepen 

Hij was vanaf de oprichting betrokken bij onze vereniging en negen jaar lang bestuurslid maar vicevoorzitter Anko van Hoepen gaat de PO-Raad verlaten voor een mooie nieuwe uitdaging bij SPO Utrecht. Op 17 januari is er tijden de nieuwjaarsbijeenkomst gelegenheid om afscheid van hem te nemen (uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen).   

Voor het bestuur is dit het moment om te onderzoeken hoe de governance voor de toekomst het beste vorm gegeven wordt. Daarover wordt de komende maanden met onze leden gesproken. In de interim-periode nemen AB-leden extra taken op zich.  

Benoeming AB- en SERC-lid 

De ALV stemde in met de benoeming van Annet Dries (Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs) als lid van het algemeen bestuur. Zij volgt Bert Tuk op. Ook de selectie- en remuneratiecommissie mag een nieuw lid ontvangen: Ingrid Sluiter (Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven) neemt hier het stokje over van Fred Berends.   

Vernieuwd professionaliseringsaanbod  

Tijdens de ALV kwamen de vernieuwde professionaliseringsactiviteiten van de PO-Raad online op www.samenslimmerpo.nl. Je vindt er meerdere leergangen, een Innovatielab over personeelsbehoud, intervisie, maar ook bestaande trajecten zoals het aanbod van Goed worden, Goed blijven (+) en bestuurlijke visitatie. Aanmelden voor de verschillende leergangen en activiteiten is vanaf nu mogelijk.  

Npo 

Op 28 oktober verscheen de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs. Die laat zien dat veel schoolorganisaties zelf regie hebben gepakt in hun NPO-plannen en inzetten op oplossingen die aansluiten bij hun eigen koers. Tegelijkertijd, zo meldden onze leden ook in een ledenpeiling voor de zomer, vormen het personeelstekort en de tijdelijkheid van het programma belangrijke knelpunten voor de uitvoering. Het zijn zaken die wij bij OCW blijven aankaarten en ze vormen aanleiding voor een webinar op 6 december waarin de PO-Raad bij zijn leden inventariseert welke aandachtspunten je ons wilt meegeven.   

Digitale veiligheid - Adviesgroep Regie op ICT 

Het belang van privacy- en informatiebeveiliging werd tijdens de ALV onderstreept naar aanleiding van recente hacks op scholen in het funderend onderwijs. Een van onze leden vertelde over zijn ervaring hiermee. Als bestuurder wil je bij ICT-beveiliging ‘in control’ zijn. Maar waar ligt precies de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur? En hoe geven we daar als sector invulling aan? Daarover brengt de Adviesgroep Regie op ICT in 2022 advies uit. Tegelijkertijd roept de adviesgroep besturen op om niet af te wachten. In dit artikel van Kennisnet vind je verschillende maatregelen die je als school of bestuur nu al kan nemen.  

Vooruitblik: benchmark 

Het jaar 2022 benutten we om de benchmark en sectorrapportage, die in september 2021 voor het eerst aan de Tweede Kamer werd gepresenteerd, verder uit te werken. In het kader van de doorontwikkeling doen we gebruikersonderzoek: hiermee maken we tussentijds de balans op over wat tot nu toe de ervaringen zijn met de benchmark. In vier minuten tijd help jij ons om de doorontwikkeling de juiste richting in te sturen. Doe mee met het gebruikersonderzoek.

Gesprek

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten