Nieuws

Dekker gaat aparte bekostiging EMB onderzoeken

Er bestaat een kans dat scholen voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen in de toekomst toch rechtstreeks bekostigd gaan worden. Na langdurig aandringen van de Kamer stemde staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gisteren in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van een aparte bekostiging, dus los van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

In haar brief aan de Kamer had ook de PO-Raad opnieuw aandacht gevraagd voor de EMB-scholen die door een teruglopend budget ernstig in de knel komen. Zij vindt dat er zo snel mogelijk en in ieder geval per schooljaar 2018/2019 een financiële oplossing moet zijn, zodat er een einde komt aan discussies hierover tussen speciaal onderwijs, ouders en samenwerkingsverbanden, die voor zowel de betrokken ouders als scholen onnodig belastend zijn.

De PO-Raad werkt graag mee aan het onderzoek. Zij is er op zich geen voorstander van om in te grijpen in de wet passend onderwijs en gedecentraliseerd beleid opnieuw te centraliseren, maar ziet dat de so-scholen met EMB-leerlingen in veel regio’s voor dermate grote problemen gesteld worden, dat er een snelle oplossing moet komen.

Ook het netwerk van leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden geeft aan mee te willen denken met oplossingen, zodat deze kwetsbare kinderen niet de dupe worden.

Landelijk niveau van basisondersteuning

Minder blij is de PO-Raad met de toezegging van Dekker tijdens het overleg in de Kamer om een nadere analyse uit te gaan voeren naar de invoering van minimale basisondersteuning. Dekker zelf is hier, net als de PO-Raad, geen voorstander van. Hij vindt het geen recht doen aan de kern van passend onderwijs: uitgaan van de onderwijsbehoefte van de leerling. Hij vreest dat een landelijk afgesproken niveau van basisondersteuning de ambitie van scholen afremt.

Toezicht

Wat betreft de aangenomen motie van de VVD over het landelijk regelen van onafhankelijk intern toezicht op de samenwerkingsverbanden, gaf de staatssecretaris aan hiermee absoluut geen extra toezichtslaag te willen creëren. Hij ziet meer in een gedragscode. De PO-Raad is daar al volop mee aan de slag en vraagt de politiek dan ook om ruimte en vertrouwen. Een onafhankelijke monitorcommissie Goed bestuur onder leiding van Peter van Lieshout zal voor het einde van dit jaar* met een advies komen over het type besturing dat samenwerkingsverbanden nodig hebben gezien hun taken en een eventuele aanpassing van de Code Goed bestuur.

Verantwoording samenwerkingsverbanden

Verder wil de staatssecretaris naar aanleiding van het rapport van Algemene Rekenkamer een gestandaardiseerd model van verslaglegging introduceren voor de samenwerkingsverbanden. Op verzoek van de SP neemt hij hierin expliciet mee dat een samenwerkingsverband moet beargumenteren waarom het bepaalde reserves aanhoudt.

Doorzettingsmacht

Dekker zegde tot slot toe aan het einde van dit jaar het wetsvoorstel rond doorzettingsmacht ter internetconsultatie aan te bieden. Hierin staat dat ieder samenwerkingsverband via Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeente bij iemand doorzettingsmacht moet beleggen, om knopen te kunnen doorhakken in complexe casussen. Hij hoopt hiermee het aantal thuiszitters terug te dringen.

Donderdagmiddag wordt het debat voortgezet in een VAO.

* In tegenstelling tot wat in de ALV-stukken van 15 juni 2017 stond, wordt het advies niet begin 2018, maar eind 2017 al verwacht.