Nieuws

Doe mee aan pilot bestuurlijke visitatie

Na de zomer start een uitgebreidere pilot van het project Bestuurlijke visitatie. Leden van de PO-Raad kunnen zich aanmelden voor deze pilot. Deelnemende schoolbesturen maken een zelfevaluatie op basis van een visitatiekader en krijgen bezoek van een visitatiecommissie. Schoolbestuurders kunnen zich ook kandidaat stellen om zitting te nemen in de visitatiecommissie. Voor informatie en aanmeldingen, kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Selma Janssen.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van juni 2015 hebben de leden de PO-Raad opdracht gegeven om een bestuurlijk visitatiestelsel te ontwikkelen voor de sector primair onderwijs. Het visitatiestelsel is gericht op ontwikkeling van de sector. Visitatie richt zich in de eerste plaats op de verdere professionalisering van schoolbesturen en niet op het oplossen van basale problemen. Het gaat bij de visitatie ook niet om het functioneren van een individuele bestuurder, maar over het functioneren van het bestuur als besturend orgaan.

Visitatiekader 

De PO-Raad heeft twee externe partijen gevraagd om gezamenlijk een visitatiekader te ontwikkelen in afstemming met de werkgroep Bestuurlijke visitaties en het netwerk Goed Bestuur. Dit visitatiekader vormt het uitgangspunt voor de proefvisitaties en de pilot. In juni wordt dit kader op basis van de ervaringen in de proefvisitaties bijgesteld. Leden van de PO-Raad kunnen (na inloggen in mijn.poraad.nl) het conceptkader en een sjabloon voor de bijbehorende zelfevaluatierapportage hier bekijken. 

Deelnemende schoolbesturen visiteren niet elkaar. Zij worden bezocht door een visitatiecommissie, bestaande uit drie wisselende collega-schoolbestuurders, een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris. Ook in de pilotfase is feedback op de toepassing van het visitatiekader en het visitatieproces van belang voor het optimaliseren van de bestuurlijke visitaties.

Lid visitatiecommissie

Schoolbestuurders die lid worden van een visitatiecommissie, krijgen een trainingsdag en worden geacht om na de zomer beschikbaar te zijn voor visitatiedagen bij een aantal collega-schoolbesturen. Na de visitatiedag geeft een lid van de visitatiecommissie input voor het verslag van de visitatie. Verder geeft het lid ook feedback op het visitatieproces. U kunt zich melden als geïnteresseerde bestuurder bij Selma Janssen. Voorwaarde is wel dat u aantoonbare affiniteit (en ervaring) heeft met horizontale verantwoording. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten