Nieuws

Eerste fase bestuurlijke visitaties van start

Donderdag 4 februari is de eerste fase van het project Bestuurlijke visitatie begonnen. De vier schoolbesturen die aan de proefvisitaties deelnemen waren in Utrecht op een startbijeenkomst. Zij gaan nu een zelfevaluatie maken en krijgen in april bezoek van de visitatiecommissie. Met de ervaringen uit deze proefvisitaties gaat de PO-Raad in het najaar verder met een pilot.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van juni 2015 hebben de leden de PO-Raad opdracht gegeven om een bestuurlijk visitatiestelsel te ontwikkelen voor de sector primair onderwijs. Het visitatiestelsel is gericht op ontwikkeling van de sector. Visitatie richt zich in de eerste plaats op de verdere professionalisering van schoolbesturen en niet op het oplossen van basale problemen. Het gaat bij de visitatie ook niet om het functioneren van een individuele bestuurder, maar over het functioneren van het bestuur als besturend orgaan.

Tijdens de startbijeenkomst benadrukte vicevoorzitter Simone Walvisch dat dit project echt van de sector is. OCW kijkt volgens haar met grote belangstelling mee, maar heeft geen invloed op het project: “In deze fase is het belangrijk dat het leeraspect centraal staat.” Walvisch benadrukt dat visitatie ook geen doel op zich moet worden. “We doen dit voor de leerlingen”, aldus de vicevoorzitter. Walvisch is daarom extra blij dat het project in het algemeen met veel enthousiasme wordt ontvangen binnen de vereniging.

De PO-Raad heeft de afgelopen periode twee externe partijen gevraagd om gezamenlijk een visitatiekader te ontwikkelen in afstemming met de werkgroep Bestuurlijke visitaties. Dit conceptvisitatiekader vormt het uitgangspunt voor de nu komende proefvisitaties. De deelnemende schoolbesturen gaan daarbij niet elkaar visiteren. Zij worden bezocht door een visitatiecommissie, bestaande uit drie wisselende collega-schoolbestuurders, een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris. De schoolbesturen worden wel gevraagd om feedback te geven op de inhoud van het visitatiekader en het visitatieproces, zodat dit verbeterd/geoptimaliseerd kan worden.

In het najaar gaat het project Bestuurlijke visitatie verder met een uitgebreidere pilot. Leden van de PO-Raad kunnen zich nu al aanmelden voor deze pilot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Selma Janssen.