Nieuws

Eerste stappen op weg naar sectorale benchmark

De PO-Raad verkent de mogelijkheid van het opzetten van een benchmark. Doel van de benchmark op bestuursniveau is het onderlinge leren te stimuleren, handvatten te bieden voor gesprekken over besteding van onderwijsgeld en daarnaast een feitelijk onderbouwd sectorbeeld te schetsen. De vraag is nu hoe deze benchmark er uit kan zien en wat er dan voor nodig is. Hiervoor nodigt de PO-Raad schoolbestuurders uit mee te denken via regiotafels en een vragenlijst.

Vergelijking van cijfers

Het is een lastig te beantwoorden vraag voor schoolbesturen of zij het beschikbare geld efficiënt en passend bij hun beleid hebben ingezet. Er zijn – op dit moment - geen algemene indicatoren voor aan te wijzen en het ontbreekt op dit moment aan een goed vergelijkbaar overzicht van de sector als geheel. Een benchmark vergelijkt de cijfers van de verschillende schoolbesturen en geeft dus perspectief.

Voor bestaande verschillen in uitgavepatroon van schoolbesturen kunnen goede redenen zijn. Het is dan interessant om met vergelijkbare schoolbesturen het gesprek aan te gaan over de keuzes en de verschillen. De benchmark kan daarmee een schoolbestuur een impuls geven om bepaalde gemaakte keuzes nog eens onder de loep te nemen.

Ook voor de andere betrokkenen biedt dit handvatten om de schoolbestuurders te bevragen. Zo kan de raad van toezicht dan bijvoorbeeld zien hoe de reserves zich verhouden tot andere vergelijkbare schoolbesturen en daar het gesprek over aangaan. Benchmarking kan dus de gesprekken over de verantwoording verdiepen.

Tegelijkertijd biedt de benchmark de kans om een feitelijk onderbouwd sectorbeeld te schetsen. Er komen vaker vragen voorbij over de financiële situatie van schoolbesturen, bijvoorbeeld ten aanzien van reserves en de inzet van overhead. Met een benchmark kan de sector deze vragen met cijfers beantwoorden.

Onderzoek

Ook de VO-raad ziet grote voordelen aan een benchmark en dus is er afgesproken samen op te trekken in het ontwikkelen hiervan. Het ministerie van OCW heeft aangekondigd dat er een benchmark voor het funderend onderwijs moet komen. Dit na het advies van de Onderwijsraad die aangaf dat de verantwoording binnen het onderwijs naar een hoger niveau getild kan worden door van elkaar te leren via een benchmark. De sectorraden en OCW hebben afgesproken dat het initiatief hiervoor bij de sectorraden ligt.

Op dit moment onderzoekt organisatie-adviesbureau Turner hoe deze benchmark er uit kan zien en wat er dan voor nodig is. De PO-Raad heeft vooraf al aangegeven waar aandacht aan besteed moet worden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat schoolbesturen het als meerwaarde ervaren, dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande data om extra administratielast te voorkomen en dat er ruimte is voor uitleg van gepresenteerde data.

Onderdeel van het onderzoek zijn bijeenkomsten met betrokken partijen, maar ook met dataleveranciers en met andere sectoren die al ervaring hebben met sectorale benchmarks. Deze input helpt om overwogen keuzes te maken die aansluiten bij de praktijk. In juli hakt de PO-Raad samen met de VO-raad de knoop door over de haalbaarheid van een benchmark en hoe deze er dan uit komt te zien.

Meedenken?

Wil je als schoolbestuurder graag meedenken over dit onderwerp?

  • Je bent van harte welkom op een van de regiotafels op 12 of 17 juni.
  • Vul de korte vragenlijst in en geef je input.