Nieuws

Experiment zorgt voor minder regels op álle scholen

Minister Slob (Onderwijs) onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Scholen die geselecteerd waren voor de pilot Regelluwe scholen experimenteren hier nu al mee. De PO-Raad is voorstander van meer ruimte voor scholen om onderwijs op hun eigen manier te organiseren.

Het Experiment Regelluwe Scholen biedt scholen in het basisonderwijs met het predicaat Excellente School om af te wijken van de bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO). Doel van het experiment is om te onderzoeken of dit ruimte biedt tot initiatieven die de doelmatigheid of kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Negen scholen in het primair onderwijs zijn in het schooljaar 2016/2017 van start gegaan met de pilot waarbij zij mogen afwijken van de huidige wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om de instroom van kleuters, het schoolplan, onderwijstijd en ontwikkeling van het onderwijs.

Educatieve keuzedagen en vereenvoudiging schoolplan

Scholen die aan de pilot hebben meegedaan, ervaren minder werkdruk door de vereenvoudiging van het schoolplan, schrijft Slob in zijn brief aan de Tweede Kamer. Ook voor de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs wordt onderzocht of deze op alle scholen in het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Ouders kunnen dan voortaan maximaal twee dagen per jaar een educatieve activiteit ondernemen met hun kind onder schooltijd.

Uitbreiding pilot

Slob geeft aan dat scholen die de pilot hebben gedraaid positieve ervaringen hebben gehad met meerdere onderwerpen. Het is echter complex om deze te vertalen naar nieuwe wet- en regelgeving, mede ook omdat er tijdens het experiment maar op een kleine groep scholen is getest: scholen met het predicaat excellent. Slob is van plan de pilot uit te breiden. Ook scholen zonder het predicaat kunnen voortaan, mits hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is, meedoen aan de pilot.

De PO-Raad is blij met de uitbreiding van de pilot waarbij ook scholen die niet het predicaat excellente school hebben, deel kunnen nemen aan het experiment regelluwe scholen. De sectororganisatie heeft hier lang voor gepleit. Het is zonde dat alleen excellente scholen werden toegelaten tot de pilot, omdat ook andere kwalitatief goede scholen kunnen profiteren van meer regelvrije ruimte. De pilot sluit volgens de PO-Raad goed aan bij de wens van scholen om het onderwijs aan leerlingen steeds flexibeler en meer op maat aan te kunnen bieden. Het experiment laat zien dat daarmee de administratieve lasten en werkdruk voor scholen op bepaalde punten verminderen.