Geschillen

Elke school in het primair onderwijs moet zijn aangesloten bij meerdere geschillencommissies. Dat staat in de wet en in de cao voor het primair onderwijs. Een geschillencommissie helpt bij meningsverschillen in het onderwijs en zorgen voor advies, bemiddeling en een uitspraak.

Hieronder vind je meer informatie over deze commissies, de verschillende opties en de verplichtingen van schoolbesturen.

Onderwijsgeschillen: voor alle scholen verplicht

Alle scholen in Nederland zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Binnen Onderwijsgeschillen bestaan 5 commissies:

  1. De Landelijke Commissie van Beroep
  2. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
  3. Geschillencommissie passend onderwijs
  4. Landelijke Arbitragecommissie passend onderwijs
  5. Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van Onderwijsgeschillen
kindercommissie

De Landelijke Commissie van Beroep

Deze commissie is bevoegd te oordelen over een besluit van de werkgever over disciplinaire maatregelen, schorsing en andere beslissingen die een werkgever mag nemen op grond van artikel 12.1 van de cao voor primair onderwijs.

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Als je bent betrokken bij een geschil in het kader van medezeggenschap, kun je dat aan deze commissie voorleggen. Dat kan alleen door het bevoegd gezag of door het medezeggenschapsorgaan.

Geschillencommissie passend onderwijs

Bij deze commissie kunnen ouders van leerlingen een geschil indienen met het schoolbestuur over de weigering of toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de verwijdering van leerlingen, de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Landelijke Arbitragecommissie passend onderwijs

Deze commissie is er voor geschillen binnen het bestuur van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de statuten, de onderlinge verhoudingen, het beleid ten aanzien van de extra ondersteuning en/of financiering.

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van Onderwijsgeschillen

Elk samenwerkingsverband moet een bezwaaradviescommissie hebben. Deze adviseert over bezwaren tegen tlv-besluiten.

Overige commissies

Ook moeten scholen zijn aangesloten bij deze 3 commissies:

  1. Een bezwarencommissie functiewaardering - voor bezwaren van werknemers tegen de beschrijving en/of waardering van een functie
  2. Een geschillencommissie DGO - voor geschillen tussen het schoolbestuur en vakorganisaties
  3. Een klachtencommissie - voor klachten. Er is een Landelijke Klachtencommissie waarbij scholen zich kunnen aansluiten, maar een school kan ook een eigen klachtencommissie instellen.

Scholen zijn vrij om - voor deze 3 commissies - te kiezen tussen Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs de geschillencommissies van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Klachtenregeling: voor alle scholen verplicht

Elke school moet een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe de school omgaat met klachten van voor ouders en personeel. Op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen staat een model-klachtenregeling.

Vragen of contact 

Ben je lid van de PO-Raad? Neem dan voor vragen contact op met de Juridische Helpdesk.