Nieuws

Geüpdatet bestuursakkoord sluit beter aan bij Strategische agenda

Na het succes van haar bestaande ondersteuningsprogramma voor scholen, werkt de PO-Raad aan een ondersteuningsprogramma voor schoolbesturen die het volgens de inspectie niet goed genoeg doen. Dat is een van de afspraken die de PO-Raad met minister Arie Slob (primair onderwijs) heeft gemaakt in een geactualiseerd bestuursakkoord. Dat akkoord werd in 2014 gesloten om als sector en overheid samen aan ambities voor goed onderwijs te kunnen werken. Het akkoord loopt tot 2020.

Aanpassingen zijn gedaan omdat diverse ambities al behaald waren terwijl tegelijkertijd juist aanvullende acties nodig zijn voor het behalen van andere doelstellingen. Zo bleek begin dit jaar al uit de voortgangsrapportage dat vrijwel alle scholen de geambieerde extra uitdaging bieden aan leerlingen die hun leeftijdsgenoten ver vooruit zijn. Ook zijn er flinke stappen gezet in het sectorbreed verbeteren van het onderwijs met behulp van lerende netwerken en de ondersteuning van (zeer) zwakke scholen. Het aantal zeer zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald. Daar staat tegenover dat nog niet alle schoolbesturen een voldoende scoren op hun kwaliteitszorg. Het actualiseren van het bestuursakkoord bood bovendien een kans om deze beter te laten aansluiten op de nieuwe Strategische Agenda van de PO-Raad Samenwerken aan goed onderwijs

Afgesproken is ook dat Scholenopdekaart.nl, de website waarmee scholen laten zien waar ze voor staan en wat ze doen, zich meer gaat toespitsen op de behoeften van ouders. Daardoor kunnen scholen en ouders beter het gesprek voeren over het onderwijs voor hun leerlingen en kinderen. Dit gesprek heeft in de Strategische agenda een belangrijke plek gekregen omdat dit een van de manieren is waarop scholen zich kunnen verantwoorden. 


ICT-inkoopcoöperatie Sivon

Om verdere stappen te kunnen zetten met uitdagend onderwijs voor álle leerlingen, stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op verzoek van de sector geld beschikbaar voor het opstarten van ICT-inkoopcoöperatie Sivon, van voor en door schoolbesturen. Doordat deze inkoopcoöperatie massa kan maken in de inkoop van digitale (leer)middelen en de opbouw van expertise worden bijvoorbeeld internetverbindingen en digitaal leermateriaal betaalbaarder en daarmee toegankelijker. Een slimme inzet van ICT maakt het makkelijker het onderwijs af te stemmen op het niveau van leerlingen. 

Omdat de Inspectie van het Onderwijs sinds 1 augustus van vorig jaar op een andere manier toezicht houdt (het toezicht begint bij de besturen in plaats van bij de scholen) is het bestuursakkoord hier ook op aangepast. Het ondersteuningsprogramma voor besturen vloeit hieruit voort. 
Daarbij focust het geactualiseerde bestuursakkoord minder op de ontwikkeling van vaardigheden van individuele leraren en meer op het verbeteren van het strategisch personeelsbeleid door besturen en schoolleiders. Dat geeft scholen en hun besturen meer ruimte om eigen personeelsbeleid vorm te geven, een belangrijk uitgangspunt in zowel de Strategische agenda als het nieuwe inspectietoezicht.

Werkplaatsen onderwijsonderzoek

Een extra jaar subsidie voor de pilot werkplaatsen onderwijsonderzoek geeft de PO-Raad, VO-raad, Vereniging Hogescholen en Vereniging van Universiteiten daarnaast tijd om een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarbij het primair onderwijs in de praktijk kan profiteren van kennis uit onderwijsonderzoek. Daarnaast wordt de lerarenbeurs bewegingsonderwijs opnieuw opengesteld zodat groepsleerkrachten hun bevoegdheid kunnen halen.

De geactualiseerde afspraken kosten de sector niets extra’s. Zoals bij het sluiten van het bestuursakkoord in 2014 is afgesproken, wordt het uitvoeren van het akkoord gefinancierd met geld uit de Prestatiebox. Dit bedrag loopt met de jaren op. Dit blijft zo. Eerder werd al afgesproken dat deze middelen na afloop van het bestuursakkoord zullen worden overgeheveld naar de Lumpsum.

Ook de sectorale implementatiemiddelen die destijds zijn afgesproken om de sector te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de afspraken, blijven gewoon bestaan. Een deel van dat geld wordt de komende vijf jaar ingezet om Sivon op weg te helpen.

Downloads

173.81 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten