Nieuws

Monitorcommissie adviseert: meer aandacht voor samenspel bestuur - intern toezicht

De Monitorcommissie Goed Bestuur heeft vandaag op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad haar advies gepresenteerd om Goed Bestuur in de sector te verbeteren. Zij richt zich in haar aanbevelingen met name op de versterking van het samenspel tussen bestuur en het intern toezicht. Ook doet zij een aantal voorstellen voor het aanpassen van de Code Goed Bestuur.

In het voorjaar van 2015 is op verzoek van de PO-Raad de onafhankelijke Monitorcommissie Goed bestuur gestart. Deze commissie monitort hoe de professionalisering van het bestuur zich in het primair onderwijs ontwikkelt, in hoeverre de Code Goed Bestuur in de sector wordt nageleefd en hoe deze eventueel moet worden aangepast.

Verhouding tussen bestuur en intern toezicht

In een 0-meting in 2015 gaven schoolbesturen te kennen dat de bestuurlijke rol in relatie tot het intern toezicht nader aandacht verdient. Het afgelopen jaar heeft de Monitorcommissie zich daarom verdiept in dit thema. Op basis van onder meer gesprekken met schoolbestuurders, intern toezichthouders en experts, een onderzoek naar de jaarverslagen en meerdere ontwikkel- focusgroepen, constateert de monitorcommissie dat er in de sector een grote bereidheid is om te investeren in de onderlinge verhouding tussen bestuur en intern toezicht, maar dat er nog lang niet overal voldoende aandacht is voor dit thema. Daarom acht de Monitorcommissie het passend om de komende periode volop in te zetten op ondersteuning en ontwikkeling van zowel bestuurders als intern toezichthouders.

Een greep uit haar aanbevelingen:

 • Ontwikkel een stevig bij- en nascholingsaanbod op het samenspel bestuur - intern toezicht
 • Bied vormen van professionalisering aan voor zowel bestuurders als intern toezichthouders gezamenlijk
 • Ontwikkel voor de sector instrumenten om met de taak- en rolverdeling van bestuur en intern toezicht aan de slag te gaan
 • Creëer een platform waarop gestructureerde informatie over de relatie tussen bestuur en intern toezicht te vinden is

De Monitorcommissie adviseert dat de PO-Raad regie neemt op de vorm, aard en inhoud van de professionalisering van bestuur en intern toezicht en dit afstemt met de BVPO en de VTOI. De PO-Raad zal op basis van de aanbevelingen van de Monitorcommissie een plan van aanpak opstellen voor de versterking van het samenspel goed bestuur - intern toezicht in de sector.

De andere aanbevelingen van de commissie zijn in het adviesrapport te lezen.

Aanpassing Code Goed Bestuur

Het tweede onderdeel van het advies van de Monitorcommissie behelst een aantal aanbevelingen voor het op korte termijn aanpassen van de Code Goed Bestuur. De commissie suggereert onder meer om in de Code op te nemen dat:

 • Bestuurders hun zelfevaluatie bespreken met het intern toezicht
 • Een bestuurder in het primair onderwijs niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder kan vervullen bij een ander po-bestuur
 • Een bestuurder in het primair onderwijs niet tegelijkertijd intern toezichthouder kan zijn bij een organisatie in een aanpalende educatieve sector in hetzelfde voedingsgebied
 • Een bestuurder minimaal eens in de twee jaar actief invulling dient te geven aan professionaliseringsactiviteiten
 • Een (oud)toezichthouder voor een termijn van vier jaar niet benoembaar is als bestuurder bij dezelfde instelling
 • Bestuurders en intern toezichthouders een potentieel tegenstrijdig belang bij de voorzitter van het intern toezicht melden
 • De maximale zittingstermijn van intern toezichthouders maximaal acht jaar bedraagt

Tot slot adviseert de commissie de PO-Raad om een proces op te starten om de Code Goed Bestuur per 2020 meer fundamenteel te herzien, waarbij het opnemen van een aantal lidmaatschapseisen een goede manier is om een meer verplichtend aspect in de Code te organiseren.

Monitorcommissie Goed Bestuur

Op 19 februari 2015 heeft het bestuur van de PO-Raad de Monitorcommissie Goed Bestuur geïnstalleerd. In navolging op het advies van de commissie Meurs, monitort deze commissie hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in het primair onderwijs en komt zij met adviezen over hoe dit kan worden verbeterd. Peter van Lieshout, Hoogleraar Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht is voorzitter van de Monitorcommissie. De commissie bestaat daarnaast uit Rene Bagchus (Directeur Burgerschap en Informatiebeleid ministerie van BZK), Fons Fluitman (directeur Laurentiusschool Breda), Thea Meijer (Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht), Mirko Noordegraaf (Hoogleraar Publiek Management Universiteit Utrecht) en John van der Vegt (Voorzitter College van Bestuur ROC Twente).

In 2017 en 2018 zal de Monitorcommissie opnieuw een inhoudelijk thema kiezen waarop zij een verdiepend onderzoek gaat uitvoeren. Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van november 2017 en 2018 zal de commissie opnieuw een advies aan de PO-Raad uitbrengen. In 2019 zal de commissie zich richten op het debat over het minder vrijblijvend maken van afspraken in de sector en de rol van de Code Goed Bestuur daarin.