Nieuws

Schoolbesturen positief over proefvisitaties

De leden van de visitatiecommissie en de schoolbesturen die deelnamen aan een proef bestuurlijke visitaties van de PO-Raad zijn positief over de visitaties. Deze hebben de schoolbesturen zinvolle inzichten en aanbevelingen opgeleverd waarmee zij hun bestuurlijk handelen verder kunnen verbeteren.

Daarnaast geven de leden van de visitatiecommissie aan dat zij ook hun eigen bestuurlijke blik hebben verscherpt waardoor het hen lukt kritischer te kijken naar hoe het er in hun eigen organisatie aan toe gaat. Met de opgedane ervaringen uit de proefvisitaties wordt de ingezette weg van bestuurlijke professionalisering met behulp van bestuurlijke visitatie doorgezet in een pilotfase. Nog deze maand starten zeven besturen met voorbereidingen voor een visitatie in het najaar.

In een proeftraject Bestuurlijke visitatie zijn in de eerste helft van 2016 vier schoolbesturen gevisiteerd. Op basis van een visitatiekader hebben ze een zelfevaluatie uitgevoerd en zijn ze gevisiteerd door een visitatiecommissie. Een uitleg van het traject wordt gegeven in dit filmpje.

De visitatiecommissie bestond elke keer uit een onafhankelijke voorzitter, een externe secretaris en steeds drie wisselende collega-bestuurders. De betrokken bestuurders geven in de evaluatie van het proeftraject aan dat diversiteit in de samenstelling van de commissieleden, wat betreft grootte van het bestuur, besturingsfilosofie en ervaring met visiteren, belangrijk is voor een goede visitatie.

Niet oordelen maar kritisch bevragen

Gevisiteerde besturen en visitatiecommissie vinden het waardevol dat het bestuur dat wordt gevisiteerd niet wordt beoordeeld. De commissie stelt daarentegen kritische vragen die zijn gericht op ontwikkeling van een bestuur. Dit stimuleert een open, reflectieve houding bij de besturen. Het inhoudelijke visitatiekader en de gehanteerde begrippen zijn goed bruikbaar voor de besturen voor het opstellen van de zelfevaluatie. De gevisiteerde schoolbesturen hebben op diverse wijze vorm gegeven aan de zelfevaluatie. De zelfevaluatie vormde volgens de leden van visitatiecommissies een goede basis voor de visitatie, maar kon soms meer reflectief zijn en minder omvangrijk.

Over het verloop van de visitatie-dag zijn beide partijen tevreden. Eén dag visteren, is volgens hen voldoende om tot inzicht in het bestuurlijk handelen en tot aanbevelingen te komen. De rapportage vormt voor de besturen een adequate weerslag van de dag en biedt voldoende aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Wel zouden besturen het waarderen als hun reactie op het rapport nog in een passage aan het rapport toegevoegd kan worden. Afgesproken is om de rapporten niet openbaar te maken.

Pilot

Op basis van de aanbevelingen van de besturen en de commissieleden wordt het visitatiekader en het visitatieproces momenteel op punten aangepast. Daarmee gaat het traject verder in een pilotfase. In deze fase worden in totaal dertien schoolbesturen gevisiteerd. De eerste groep schoolbesturen gaat de komende maanden aan de slag met hun zelfevaluatie en wordt in het najaar gevisiteerd. De volgende groep heeft in september een startbijeenkomst en wordt eind dit jaar gevisiteerd. Daarnaast gaat de PO-Raad kijken of en hoe het visitatiekader ook toepasbaar is voor kleinere schoolbesturen.

Meedoen?

Leden van de PO-Raad die geïnteresseerd zijn in het visitatietraject kunnen contact opnemen met Selma Janssen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten