Nieuws

Schoolbesturen zetten volop in op verantwoording en bespreken vastlopen cao-onderhandelingen

Een ontwikkeling richting meer transparantie en rijkere verantwoording, dat is de wens van leden van de PO-Raad, zo bleek donderdag tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden vinden het een goede ontwikkeling dat PO-Raad en VO-raad werken aan een po/vo benchmark zodat maatschappij en politiek meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen van de sector en schoolbesturen van elkaar kunnen leren. Daarnaast spraken schoolbesturen met elkaar over de inbreng van de sector in de evaluatie van passend onderwijs die volgend jaar op de planning staat. Ook gingen de schoolbesturen in gesprek over het vastlopen van de cao-onderhandelingen.

Vastlopen cao-onderhandelingen

Het is niet gelukt om gisteren een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs af te sluiten. Tijdens de ALV bespraken aanwezige schoolbesturen de mogelijke vervolgstappen. Het bestuur van de PO-Raad heeft besloten een gewogen stemming uit te zetten onder haar leden of zij het beschikbare geld via eenmalige uitkeringen willen uitbetalen. Lees hier meer over het vastlopen van de cao-onderhandelingen.

Benchmark

Meer inzicht in de financiën, huisvesting of de inzet van personeel van schoolbesturen? Leden van de PO-Raad vinden het een goed idee dat er samen met de VO-raad wordt gewerkt aan de inrichting van een po/vo benchmark. Die sectorale benchmark vergelijkt prestaties en inzet van middelen van schoolbesturen. Met behulp van de benchmark kunnen schoolbesturen tevens een rijker gesprek voeren met schoolteams, GMR, ouders en leerlingen. Dat helpt bij de verantwoording richting intern toezicht en de Onderwijsinspectie. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek.

Passend onderwijs

In 2020 wordt de Wet op passend onderwijs geëvalueerd en in de Tweede Kamer besproken. Samen met de VO-raad heeft de PO-Raad gewerkt aan een eigen inbreng met voorstellen om passend onderwijs te verbeteren. Hierbij maken de sectororganisaties onderscheid tussen speerpunten en aanpassingen voor de komende tijd en een stip op de horizon. We willen in de toekomst naar één wet funderend onderwijs voor kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs waarmee alle kinderen voldoende ontwikkelkansen krijgen. Op de korte termijn moeten weeffouten in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs aangepast moeten worden, zo vindt de PO-Raad. Zo verhoudt de wetgeving waarin samenwerkingsverbanden gelijkgesteld worden aan schoolbesturen zich lastig tot de ambitie dat samenwerkingsverbanden er vooral zijn om de samenwerking tussen schoolbesturen op het gebied van passend onderwijs te stimuleren. Daarnaast is het van belang dat samenwerkingsverbanden werken aan beleidsrijk begroten en een heldere transparante verantwoording. Een goede ontwikkeling is dat professionals in het onderwijs en de zorg elkaar steeds beter kunnen vinden. Hierdoor neemt de samenwerking toe tussen regulier en speciaal onderwijs, de jeugdzorg en andere relevante partners rondom de school. Na de ALV van de VO-raad eind november volgt meer informatie over de inbreng passend onderwijs van de PO-Raad en VO-raad.

Ook lanceerde de PO-Raad de website samenwerkingsverbandenopdekaart.nl. In navolging van de website Scholen op de Kaart zorgt de website Samenwerkingsverbanden op de Kaart voor meer inzicht in hoe samenwerkingsverbanden werken en wat zij hebben bereikt op het gebied van passend onderwijs.