Nieuws

Vacatures Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de medezeggenschap op scholen in het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, in de centrale diensten en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze wet bepaalt dat geschillen tussen het bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan voorgelegd worden aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). 

Vacature voorzitter

Vanwege het reglementair terugtreden van de huidige Voorzitter, ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor Voorzitter LCG WMS. De Voorzitter is een vooraanstaand jurist die voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid als rechter. Hij/zij wordt benoemd door de minister van OCW, op bindende voordracht van de leden van de Commissie. De LCG WMS is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht die de Commissie administratief en juridisch ondersteunt.

Meer informatie over de vacature en de wijze van solliciteren vindt u op de website van Wesselo & Partners.

Vacature lid namens de besturen

Wegens het reglementair terugtreden van het huidige lid dat namens de schoolbesturen is benoemd, zijn de PO-Raad, VO-raad en de profielorganisaties gezamenlijk op zoek naar een kandidaat die zij voor benoeming door de minister kunnen voordragen als lid van de LCG WMS.

Meer informatie over deze vacature vindt u op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen