Nieuws

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

Een nieuwe vorm van inspectietoezicht, een aangescherpte Code Goed Bestuur, nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel en een aflopend akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Vanaf 1 augustus 2017:

1. ... gaat de Inspectie van het Onderwijs anders toezichthouden.


Ze begint haar toezicht voortaan niet bij de scholen maar bij het schoolbestuur. Dat moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. De inspectie checkt vervolgens op een aantal scholen of de bevindingen van het bestuur matchen met haar bevindingen. De waarborgfunctie van de inspectie blijft onveranderd. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. De inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit is, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. ‘Zwak’ verdwijnt als oordeel.

De inspectie krijgt daarnaast een stimulerende taak om dat wat goed gaat verder te helpen verbeteren. Eigen ambities en het ontwikkelen van een verbetercultuur staan centraal.

Meer weten? De website van de inspectie biedt een uitgebreid overzicht van de veranderingen. Lees ook een eerder interview met bestuurder John Verdaasdonk die al aan de slag is met het nieuwe toezicht.

2. … treedt de aangescherpte Code Goed Bestuur in werking


De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad heeft daarmee in juni 2017 ingestemd. De meeste aanpassingen (zie de ALV-stukken op mijn.poraad.nl) zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. Tijdens de ALV bleek er een misverstand te bestaan over de nieuwe regels over onverenigbaarheid van de functies van bestuurders en toezichthouders: deze regels hebben geen betrekking op samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen opgenomen in de code die het samenspel tussen bestuur en toezicht beogen te bevorderen. Deze wijzigingen volgen op het advies van de Monitorcommissie Goed bestuur van november vorig jaar.

De aangepaste Code Goed Bestuur treedt in werking op 1 augustus aanstaande. Met het oog daarop publiceren we nu alleen de nieuwe tekst. In september publiceren we een versie met een uitgebreidere toelichting. Voor zover de huidige situatie binnen een schoolbestuur in strijd is met de nieuwe regels, wordt ervan uitgegaan dat passende maatregelen worden genomen. Er is daarvoor geen overgangstermijn geformuleerd. Op de meeste wijzigingen is de regel ‘pas toe of leg uit’ van toepassing.

3. ... worden de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht.


De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat drie aspecten:

  1. de vakinhoudelijke bekwaamheid;
  2. de vakdidactische bekwaamheid; en
  3. de pedagogische bekwaamheid.

Deze drie gebieden zijn uitgewerkt in algemene eisen, eisen ten aanzien van kennis en eisen ten aanzien van kunde.

4. ...gaat een lichtere toets gelden voor kleine fusies


Dat betekent niet dat alle afspraken komen te vervallen. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat hoe samenwerkingsverbanden vanaf nu om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld (v)so-besturen en de voormalige rec’s, dat nog geen passend werk heeft gevonden: zij moeten op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren met de werkgevers van deze mensen. Lees hier verder.

7. ...hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp). 


Deze bepaling is van toepassing bij zowel het opstellen van een opp voor leerlingen met een specifieke zorgbehoefte, als bij de bijstelling ervan. In het handelingsdeel van het opp beschrijft de school de aanpak waarmee zij het bepaalde uitstroomperspectief met de leerling wil bereiken. Momenteel voeren scholen hier zogenoemd op overeenstemming gericht overleg over met ouders. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten